A cím talán ellentmondásosnak tűnik, de aki ismeri a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 60 éves történetét, joggal állíthatja, hogy ez a valóság. Városunknak ez az emblematikus intézménye folyamatosan képes volt megújulni, a kor kihívásaira gyorsan és megfelelő választ tudott és tud adni.

Már alapítása is egy ilyen válasz volt. Az 1950-es évek elején a jelentős demográfiai növekedés miatt növelni kellett az érettségi vizsgát adó középiskolák számát. A 1960-as és a 70-es években a mezőgazdasági nagyüzemek, borkombinátok, állami gazdaságok szakember ellátásához létrehozták és működtették a szőlőtermelő és borkezelő szakközépiskolát. Sok jelentős borász éppen a mi iskolánkban szerezte meg későbbi karrierjéhez az alapokat. Az 1970-es évek gyermeklétszámának emelkedésére iskolánk az óvónőképzés bevezetésével reagált. A mai napig megyénk és térségünk számtalan óvodájában a nálunk érettségizett óvónők végeznek mind a szakma, mind a szülők által nagyra értékelt, kiemelkedő színvonalú munkát. Amikor a technikai fejlődés és a szemléletváltás megkövetelte, arra is elsők között és magas szakmai szinten reagált iskolánk a környezetvédelmi és informatikai szakközépiskolai osztályok megszervezésével. Kor- és társadalmi igény inspirálta az idegen nyelvi képzésünk beindítását és magas szintű működtetését. Most, amikor a társadalom oldaláról a természettudományok felértékelődése tapasztalható, mi sem természetesebb, mint hogy mi országosan elismert szinten – Akkreditált Kiváló Tehetségpontként – komplex természettudományos tehetséggondozást folytatunk. A sokféle profil, a folyton változó elvárások folyamatos szakmai és módszertani megújulást is eredményeztek. Elsők között országosan is elismert szinten tértünk át a kompetencia alapú oktatásra, lettünk annak előminősített referencia-intézménye, felsőoktatási intézmények gyakorlóhelye.
Megújulásunk, innovációnk lényeges bizonyítékai az országos átlagot messze meghaladó eszközparkunk. Laboratóriumaink és felszereltségük az ország élvonalába tartozik a Norvég Alaphoz benyújtott pályázatnak és az elnyert támogatásnak köszönhetően.
Évtizedek óta működő nemzetközi kapcsolataink igazolják világra nyitottságunkat, a nemzetközi összehasonlításban is helyét megálló nevelő-oktató munkát. Mindezekhez természetesen szükség van a nevelőtestület innovációs képességére, az iskolavezetés érzékeny és gyors reagáló képességére, jó helyzetfelismerésre, ami az elért sikerek záloga és feltétele.
Így történt ez most is, amikor 2012 nyarán az innovatív iskolák fejlesztése című TÁMOP-3.1.4-112/2 számú pályázat megjelenésekor a megírás mellett döntöttünk. A támogatás célja a gyermekek, fiatalok testi, lelki, értelmi nevelése, a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.
A pályázat támogatja az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulását, a szaktárgyi továbbképzések segítségével a pedagógusok szakmai fejlődését. Kiemelt cél a diákok egészséges életmódra nevelése, a környezettudatos szemlélet kialakítása, a vállalkozói, az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése.
A közreműködő szervezet többször módosította a beadási határidőt, végül 2012. szeptember 24-én az elsők között beadtuk az „Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában” című, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 jelű pályázatunkat, amelynek pozitív elbírálásáról 2013. február 8-án értesültünk. A megítélt támogatás iskolánk történetének legmagasabb elnyert pályázati összege: 198.344.312 Ft. A projekt futamideje 24 hónap. Ez alatt az idő alatt lehetőségünk lesz digitális tananyagfejlesztésre, jó gyakorlatok átvételére, továbbképzéseken való részvételre, informatikai, sport-, természettudományos és más oktatási eszközök beszerzésére. Tanulóink tanórán kívüli tevékenységek keretében szakkörökön, elsősegélynyújtó, úszó tanfolyamokon vehetnek részt. Angol, német, francia, kínai nyelvi, valamint ökotáborokban gazdagíthatják ismereteiket. Sportkirándulásokon, természetközeli sporttáborokban tehetik próbára fizikai képességeiket. Ezzel párhuzamosan hagyományteremtő céllal félévente egészségnapot, nyelvi vetélkedőket, balesetmegelőző és közlekedési ismereteket átadó, családi életre felkészítő programokat szervezünk.
A megvalósításban számítunk a pályázat feltételeként létrejött együttműködési megállapodást aláíró intézmények segítségére. Egyúttal szeretném megköszönni ezen intézmények vezetőinek, dr. Szentesiné dr. Sallai Zsuzsannának, a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Bányai Évának, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ANOI intézményvezetőjének és Posta Andreának, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének a támogatását.
A napokban folyik a támogatói okirat aláírásának előkészítése. Az aláírásról és a projekt megvalósulásának folyamatáról rendszeresen tájékoztatjuk majd a szülőket, városunk lakóit a Tokaji Hírek hasábjain.