Az emberi erőforrások minisztere a 30/2021.(XI.23.) EMMI határozatát – a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól – figyelembe véve az iskolánkban lebonyolításra kerülő, 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgájára jelentkező tanulókat az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:

A jogszabály felvételizőket érintő legfontosabb rendelkezései a következők:

1.      A központi írásbeli vizsgák időigénye

A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/ Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg.

2.      A központi írásbeli vizsgák időpontjai

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban kell megszervezni:

 • évfolyamra jelentkezők számára 2022. január 22-én 10 órától,
 • a pótló írásbeli vizsgát a évfolyamra jelentkezők számára 2022. január 27-én 14 órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójához tfg@szerencsiszc.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

 • Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • SNI-s, BTMN-es tanulók a határozatban megjelölt engedményeket vehetik igénybe.

 

 1. A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés és fellebbezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2022. január 28. napján 8:00-16:00 között az iskola székhelyén (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.) az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig 2022. január 31. – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

 1. A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele

A központi írásbeli vizsga eredményéről 2022. január 28. napján közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat úgy, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

Abban az eseten, ha a tanuló nem tudja személyesen átvenni értékelő lapját, postai úton általános iskolája részére 2022. február 7-ig megküldésre kerül.

 

A második pótnapot követően, COVID-19 fertőzés, vagy házi karanténba kerülés esetén alkalmazandó eljárás:

 

 • A központi írásbeli vizsga letételére a központi írásbeli vizsgát szervező intézményeknek második pótnapot is biztosítaniuk kell a tanulók részére, melynek időpontja február 4. napja 14 óra.
 • A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.
 • A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 28. napja 16 óra elektronikusan tfg@szerencsiszc.hu e-mail címre. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.
 • A központi írásbeli vizsga második pótnapjának eredményéről a vizsgaszervező intézmény – az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.
 • Az értékelő lap jogszabály szerint hitelesített példányát a vizsgaszervező intézmény szkennelt formában, elektronikus úton küldi meg a vizsgázónak.
 • A vizsgaszervező intézménynek a kijavított vizsgadolgozatok megtekintését 2022. február 9. napján biztosítja. A megtekintést a vizsgaszervező intézmény biztosíthatja annak lehetővé tételével, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, majd ezt követően elhagyja a megtekintés helyszínét vagy a vizsgázó kérésére az intézmény a vizsgadolgozatot beszkenneli és elektronikus úton megküldi a vizsgázónak.
 • A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező intézményhez kell benyújtani legkésőbb 2022. február 10. napján 16 óráig. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
 • A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 2021. február 11. napjáig kell elbírálnia.

 

A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE, EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 

 1. Érkezés a központi írásbeli vizsgát megelőzően 30 perccel korábban.
 2. Az épületbe csak a vizsgázók léphetnek be, ezért kérjük a gondviselőket, hogy csak az iskola bejáratáig kísérjék a gyermekeket!
 3. A belépéskor lázmérésre kell számítani; szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező!
 4. Kérjük a minimum 1,50 m távolság betartását!
 5. A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.
 6. A személyazonosság ellenőrzése a megfelelő biztonságos távolság megtartásával bonyolítjuk le, ezért kérjük előkészíteni az igazolványt.
 7. Védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.
 8. A vizsgadolgozatok beadásakor a megfelelő távolságtartás mellett ügyeljünk a biztonságra!
 9. A vizsgázó a vizsgadolgozat leadása után a legrövidebb úton és idő alatt hagyja el a vizsga helyszínét és az épületet!

 

A vizsgadolgozatok megtekintésének rendje

 

 1. A belépéskor lázmérést végzünk, szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező!
 2. Kérjük a csoportosulások elkerülését és a biztonságos távolságtartást!

A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegíti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, átveszi értékelő lapját, majd ezt követően távozik az épületből.