Iskolánk

Intézményünkben a tanítás 1952. szeptember 1-jén indult.

Az induló négy első osztályba 120 tanuló iratkozott be, s Komáromi Bélát, majd október 15-től Rokosz József polgári iskolai tanárt nevezték ki igazgatónak. Nehéz feladatok álltak előtte. Az – akkori nevén - Petőfi Sándor Gimnáziummal egyidejűleg kezdte meg működését a Ságvári Endre Diákotthon a tokaji Rákóczi-Dessewffy kastélyban. 1955-ben Nagy Antal – a gimnázium és a kollégium alapító tanára - lett a gimnázium igazgatója, helyettese pedig Kálmán László, aki később évtizedekig a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanára és igazgatója volt.

1955 más tekintetben is jelentős esemény az iskola történetében: ekkortól lett önálló gazdasági egység, számlaszámmal ellátva. Az iskolaalapítás a legszűkebb esztendőkben, feszült gazdasági, társadalmi viszonyok között történt, de a pedagógusok lelkesedése, szakma- és gyermekszeretete meghozta gyümölcsét. A statisztikai adatokból is kitűnik, hogy a tokaji gimnázium népszerűsége fokozatosan nőtt és az ide jelentkezők száma is egyre gyarapodott.

A gimnázium rövid idő alatt Tokaj és környéke továbbtanulni szándékozó fiataljainak fellegvára lett. Az iskola történetének első évtizede nemcsak a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtésével telt el, hanem meg kellett birkózni a bekövetkezett demográfiai változásokkal is. Eleget kellett tenni a megváltozott társadalmi elvárásoknak és ki kellett alakítani végre a gimnázium sajátos arculatát, amitől más, amitől vonzó és tokaji!

Fabulya László Ózdról érkezett Tokajba és 1957-től 1966-ig volt az iskola igazgatója. Ezekben az években már évfolyamonként négy párhuzamos osztály volt. 1962-ben ünnepelte az iskola fennállásának 10. évfordulóját és ekkor vette fel a településünk nevéhez kapcsolódó, méltánytalanul elfeledett kuruc vezér, Tokaji Ferenc nevét és viseli azt büszkén ma is, egyedül az országban. (Ennek az eseménynek az emlékét egy márványtábla őrzi, mely a legújabb épület falán is ott található.) Megyénk két új iskolájának életre hívásában is közreműködött gimnáziumunk. Az 1962/63. tanévben a megalakuló encsi gimnázium iskolánk kihelyezett osztályával kezdte meg működését. A tokaji gimnázium igazgatásával indult meg az edelényi gimnáziumban is az oktatás.

Az első érettségi vizsgát 1956-ban tették az intézményben. Annak ellenére, hogy igen mostoha körülmények között folyt a tanítás, a 62 érettségizettből 25 (40,3 %) nyert felvételt felsőfokú oktatási intézménybe. Nem volt szégyellnivalója az iskolának!

A folytatás is igen kedvezően alakult. Az első években a humán-reál osztályokban minden tanuló érdeklődésének megfelelően készülhetett választott pályájára. Az iskola vezetése, tanárai sohasem maradtak meg csak a gimnáziumi képzés mellett, nemcsak az épület falait, helyiségeit gyarapították, hanem a lehetőségeket is. Keresték azt az oktatási formát, amelyben az elméleti műveltség mellett valami gyakorlati ismeretre is szert tehetnek tanulóink, hiszen nem mindenkinek adatott meg a továbbtanulás lehetősége, a mindennapi élet pedig megkövetelt valamiféle jártasságot.

Tokaj szelleme és adottsága szinte megkívánta, hogy itt működjön Hegyalja szőlészeti képezdéje. A környék kiváló borász szakemberei, mérnökei, a hegyközségek, a szőlészettel foglalkozó üzemek nagyszerű partnerek, segítők voltak a szőlőtermelő és borkezelő szakközépiskola kialakításában, gyakorlati munkájának megszervezésében, amely alaposan kitágította és megváltoztatta az iskola vonzáskörzetét 1963 és 1974 között.

Méltán lehetünk büszkék arra, hogy a szakközépiskola tanárát dr. Almássy Károlyt és a szakmai munkát segítő Bakonyi József főkertészt Kossuth-díjjal tüntették ki, és arra, hogy ez az iskolatípus számos kiváló szakembert adott az országnak, akik a történelmi borvidékeken, feldolgozó üzemekben mindmáig kiemelkedő munkát végeznek.

A régi humán-reál tantervű gimnáziumi osztályok kora lejárt, helyébe szervezni kellett a kor elvárásainak, a tanulók érdeklődésének megfelelő egyéb speciális osztályokat. A humán jelleget biztosította az 1972-ben beindított óvónői szakközépiskola, a reál, ill. természettudományos érdeklődésű tanulók pedig 1971-től a biológia tagozatra felvételizhettek.

A már említett iskolabővítéssel biológiai laboratóriumot és előadótermet, kedvező munkakörülményeket, jó felszereltséget sikerült biztosítani számukra. A sikeres érettségi vizsgák után legtöbbjük orvosi, állatorvosi, gyógyszerészeti, kertészeti, agrármérnöki egyetemre, mezőgazdasági, élelmiszeripari főiskolára jelentkezett, de számos természettudományi végzettségű pedagógus, mérnök, gyógytornász is ezekből az osztályokból került ki.

Az 1970-es években országosan megnőtt az igény arra, hogy az óvodáskorú gyermekekkel is korszerűen művelt, sokoldalúan képzett szakemberek foglalkozzanak. A felsőfokú intézetek nem tudták egyedül ezt a problémát megoldani, ezért a 70-es évek elején beindított középfokú óvónői szakközépiskolai oktatással akarta a minisztérium a hiányt pótolni, a képesítés nélkülieket leváltani

Iskolánkban az 1972/73-as tanévtől a szőlész-borász szakközépiskolai osztályok helyébe lépett az óvónőképzés. A 23 év alatt a szakközépiskola tartalmi munkája, irányítása sokat változott. A szakmai gyakorlat a helyi óvodákban történt, de kerestük a kapcsolatot a megye másik két óvónői szakközépiskolájával és a felsőfokú intézetekkel is. A következetes, színvonalas elméleti, szakmai tanításnak köszönhetően nemcsak sikeres érettségi és felvételi vizsgát tettek lányaink, hanem minden évben bejutottak az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjébe és öten az elsők között végeztek. Általában pedagógiai, gyógypedagógiai főiskolát végeztek érettségi után és a felsőfokú óvónői képesítést is szinte mindannyian megszerezték. Az osztálytalálkozók élményei alapján megállapíthatjuk, hogy volt növendékeink az ország minden részére, sőt a nagyvilágba is elkerültek.

Az iskola 1977-re elérte ifjúkorát, 25 évesen volt már saját arculata, szellemi karaktere, hagyománya, rangja, tekintélye és hírneve. A 25. születésnap jubileumi ünnepséggé vált. Az egész napos rendezvény lehetőséget adott régi és új tanárok, tanulók találkozására, a település, a járás és a megye vezetőinek elismerő szavaira. Ez az alkalom az „öregdiákok” kezdeményezésére és anyagi támogatásával azzal vált emlékezetessé, hogy Bakallár József festőművész mozaikfalat készített a régi épület előterében és az iskola előtti kertrészbe egy kuruc mellszobrot is állítottak, ami Turcsányi Árpád alkotása.

regisuli1Az 1970-es évek gazdasági-társadalmi stabilizációja eredményezte az iskolák és az oktatás fejlődését, s azt a törekvést, hogy váljék sokszínűbbé, modernebbé a gyermeknevelés. Megnőtt a tanári szabadság és az oktatási reformok nagyobb lehetőséget adtak a szervezett tehetséggondozásra és a hátrányos helyzetű, lassabban haladó tanulók felzárkóztatására. A pedagógus nemcsak arra született és hivatott, hogy ismereteket közvetítsen, hanem arra is, hogy formálja, alakítsa növendékét, segítse önkeresésében, egyénisége megtalálásában, kialakításában. A tokaji gimnáziumban hagyomány volt addig is, hogy nem hagyták elkallódni a tehetségeket. Az első évektől kezdve önzetlenül, minden fizetség nélkül vállalták a kollégák a felvételire, versenyre való felkészítést.

regisuli

Az érett korba lépő intézmény az 1980-as évek közepén már felnőtt módon válaszolt a társadalmi elvárásokra. Dévald István kilenc évi igazgatóhelyettesi munkája alatt olyan széles körű tapasztalatra tett szert, hogy 1985-ben, amikor először igazgatóvá választották, már tudatos vezetői programmal rendelkezett. Mint minden új tokaji igazgató, ő is építkezni kezdett. Itt, ebben a Tisza partján meghúzódó, örökösen a fennmaradásért küzdő városkában, szerény épületben, de annál nagyobb elhatározással dolgozott az iskola vezetése és valamennyi pedagógusa az oktatás színvonalának emeléséért, feltételeinek folyamatos bővítéséért.

A tantestület időben felismerte, hogy az oktatásban is kíméletlen verseny indult el, s csak a munka, a szellemi és fizikai alkotás, az újra való fogékonyság hozhatja meg a környezet, a szakma, az emberek elismerését, az intézmény vonzerejét.

A modern idők, a változó világ válaszút elé állította az iskolákat is: vagy kilépnek az épület falai közül, kinyitják kapuikat az új befogadására, vagy lemaradnak és elsorvadnak. A Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola már a 80-as évek közepén felismerte, hogy az új idők nagy kihívása a számítástechnika és az idegen nyelvi kultúra fejlesztése. A nyelvtanulásnak mindig is rangja volt ebben az iskolában. Az orosz, latin és német nyelv oktatásában szép eredményeket tudhattunk magunkénak, de feltétlenül bővíteni kellett a nyugati nyelvek tanítását. 1987-ben végre megvalósult az angol nyelv oktatása, amely a számítástechnikai képzést is segítette és mint világnyelv, a külkapcsolatok bővítésére is szolgált.

Tanulóink, tanáraink a kultúra közvetítői határokon innen és túl, de legfőképpen itt helyben. Minden túlzás nélkül állítható, hogy a gimnázium alapítása óta Tokaj szellemi és kulturális központja. Művésztanáraink (Tenkács Tibor, Fábián Katalin, Csirpák Viktória, Ve- ress Gyula Alpár, Majoros Cecília) tevékenysége, alkotásai gazdagítják a város szellemét, küllemét (szobrok, domborművek, emléktáblák, fafaragások, címerek, kiállítások). Tenkács Tibor (1913-1988) művésztanárt rabul ejtette a tokaji táj egyedülálló szépsége, a Tisza, a Bodrog, a Kopasz-hegy és a Hegyalja. Itt hozta létre a művésztársai és saját maga fejlődését segítő házi művésztelepét, majd ebből a Művelődési Minisztérium segítségével 1954-ben a Tokaji Művésztelepet. 1965-ben megszervezte a Zilahy György Művészbarátok Körét. Születésének 100. évfordulója alkalmából a családdal és a várossal közösen 2013. április 20-án nagyszabású centenáriumi ünnepség keretében idéztük fel Tenkács Tibor életét és művészetét.

A táj szépsége, a hely szelleme nemcsak a képzőművészeket csábította ide, hanem az írókat is. Évről évre városunk, iskolánk és a kollégiumunk ad otthont az írótábornak. A Tokaji Írótábor Kuratóriuma és a város vezetése mindent megtesz azért, hogy baráti kapcsolat alakuljon ki a helyi lakosság, értelmiség és a tábor résztvevői között. A tábor keretében minden évben az iskolánk mellett található Irodalmi Emlékparkban márványtábla kerül felavatásra, a legnagyobb magyar költők és írók tiszteletére.

Büszkék lehetünk arra is, hogy intézményünk falai között és a tantestület néhány tagjának kezdeményezésére alakult meg Tokaj Város Vegyeskara, mely az elmúlt huszonöt évben többször nyerte el a szakmai zsűritől az aranyminősítést.

A rendszerváltás szellemváltást igényelt, egyre gyorsabb tempójú munkát kívánt, ugyanakkor óriási lehetőségeket is kínált. Egyik napról a másikra kellett váltanunk, újítanunk, alkalmazkodnunk a változó világhoz. Át kellett gondolnunk egész oktatási rendszerünket, benne a mi elképzeléseinket, lehetőségeinket, a társadalmi szükségleteket és ki kellett együttesen dolgoznunk, meg kellett terveznünk a jövő iskoláját. Azt már évekkel ezelőtt láttuk és tudtuk, hogy nekünk előbbre kell járnunk a mindennapoknál. Ahhoz, hogy a modern iskola feltételének megfeleljünk, újabb profilokra, nagyobb felkészülésre és mindenekelőtt korszerűbb felszerelésre van szükségünk. Újra indíthattuk a biológia tagozatot, mely napjainkban is működik. A számítástechnika fontosságát már korábban felismertük. Oktattuk 1983 óta, de az igény egyre nőtt. Pályázatok útján kollégáink szakértelmével, segítségével sikerült az első „gépparkot” kialakítani. Ezen a szakterületen az érdeklődés és a lehetőség szerencsésen találkozik és kamatozik. Hosszas töprengés után a tantestületünk amellett döntött, hogy 1992-től az óvónői helyébe pedagógiai szakközépiskolai osztályt szervez. Az újabb humán iskolatípus iránt is nagy az érdeklődés, tanulóink kimagasló eredményeket értek, érnek el a versenyeken és a továbbtanulásban.

A kísérletezés, útkeresés nem fejeződött be a reál- és humán képzés átformálásával, nem felejtkeztünk el intézményünk egyik legfontosabb erényéről, a tehetséggondozásról sem. Országos tendenciává vált a hatosztályos gimnáziumi osztályok szervezése a tehetséges, továbbtanulni akaró diákok részére. 1992-től a tokaji gimnáziumban is beindult ez a képzés. A „kisgimisek” igen jó alapokat kaptak, minden év végén vizsgáztak és kiváló versenyeredményeket értek el. Helyét 2002-ben beindított angol-német nyelvi tagozatos osztály vette át. Ez az osztálytípus biztosítja az oktatás színvonalát, az itt tanulók nemcsak idegen nyelvből, hanem minden tárgyból szép eredményeket érnek el. A humán szakokon túl innen kerülnek ki a leendő mérnök, közgazdász és orvostanhallgatók is. Rövid ideig (2005-2009), újra indítottuk a nagy igény miatt az esti tagozatot, így lehetőséget tudtunk adni a környező településeken élő fiatal felnőttek számára a továbbtanulásra.

Az alapos és átgondolt tervező és szervező munka, valamint az önkormányzat, a szülők, az érdekvédelmi szervezetek, a szponzorok támogatása meghozta gyümölcsét: kinőttük az iskola épületét! A város vezetése, Májer János polgármester fontosnak tartotta a városhoz méltó infrastruktúra megteremtése mellett az oktatási intézmények fejlesztését is, hiszen a század eleje óta komolyabb iskolaépítés a településen nem történt. Örvendetes, hogy a város fejlesztési programjában kiemelt szerepet kapott először egy kollégiumi épület, majd tervbe került egy középiskola építése is. 1990-ben felépült a régen várt kollégiumunk Pirityi Attila tervei alapján, és elkezdődött a gimnázium új épületének tervezése is. Amikor még a régi épület előterében nézegettük az elkészült makettet, szinte nem is reméltük, hogy pár év alatt valóra válik a több évtizedes álom.

1996-ban beköltöztünk a Bodonyi Csaba által tervezett, a XXI. század igényeinek megfelelő, új, korszerű épületbe. Méretei, kivitelezése, egyedi arculata, az oktatás infrastrukturális feltételrendszere európai szintű. Az iskola építészetileg egyedi alkotásnak minősülő épülete mindenben megfelel a XXI. század eleji oktató-nevelő munka feltételeinek. 1997. április 22-én került sor az ünnepélyes iskolaavatóra, amely felejthetetlen emlék marad mindannyiunk számára. 1996 a változások éve volt iskolánkban és a város életében is. 1996. július elsejétől az addig önállóan működő iskola és kollégium összevonásra került, s azóta is közös igazgatással működik.

2004-ben Dévald István igazgató úr nyugállományba vonult, így új vezető került intézményünk élére Dr. Dankóné Patkó Kornélia személyében. Újszerű és nehéz feladatok előtt állt, hiszen az oktatásban gyökeres változások kezdődtek. Vezetői programjának meghatározó elemei lettek a jövőorientáltság, a munkaerőpiac igényeihez igazodó képzési profil fejlesztése, a tudás és készségek megszerzésének új formáinak népszerűsítése.

A kétszintű érettségi 2005-ös bevezetése új kihívásokat és feladatokat adott minden területeken, meg kellett teremteni az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés feltételeit. Programjában fő hangsúlyt kapott az informatikai, a környezetvédelmi és a nyelvi képzés fejlesztése, a matematika és természettudományok emelt óraszámban történő tanítása. A környezetvédelmi és az informatikai szakközépiskolai osztályok eszközrendszerének bővítésére kedvező pályázati lehetőségek adódtak, melyek segítségével igen korszerű gépparkot és laboratóriumokat sikerült kialakítani. Képzéseinket a kor követelményei szerint gazdagítottuk, 2005-ben a Multimédia-fejlesztő szakképzést vezettük be. Ez a középfokú OKJ-s képzés komoly népszerűségnek örvendett, segítette tanulóinkat a munkaerőpiacon.

Kiemelt célunk volt, hogy vizsgaközpontok is működjenek iskolánkban, hiszen annak tárgyi és személyi feltételeivel rendelkeztünk, illetve megteremtettük azokat. 2005-ben akkreditációnk sikerrel zárult, melynek eredményeként ECDL informatikai vizsgaközpont és ECL nyelvvizsgahely lettünk. A diákok számára igen kedvező, hogy itt, helyben le tudják tenni a már szinte mindenütt elvárt ECDL vizsgát és a nyelvvizsga különböző szintjeit.

Idegennyelv-oktatásunk magas színvonala alapján 2004-2005-ös tanévtől nyelvi előkészítő osztályt indítottunk. Ebben az osztálytípusban a választott idegen nyelv és az informatika magas óraszáma biztosította diákjaink számára a mielőbbi sikeres nyelvvizsga és ECDL informatikai vizsga megszerzését. Az ECDL akkreditációt felnőtt tanfolyamok tartásának lehetőségével egészítettük ki. Számos nyertes pályázat segítségével sikerült 5 számítógép termet a legkorszerűbb gépparkkal ellátnunk. Az új OKJ bevezetésére készülve a 2008-2009-es tanévre az alagsorban hoztunk létre az Informatikai rendszergazda, hálózattelepítő- és üzemeltető szakképzés beindítására szerelőműhelyt. Valamennyi szaktanteremben és a közismereti szárny tantermeiben megteremtettük az IKT használatának biztosítását. A termekbe asztali számítógép, projektor, fehér tábla, Ebeam került. Képzési kínálatunkat felsőfokú WEB- programozó szakképzéssel gazdagítottuk 2009-2010. tanévben, ezzel az intézményünkben tanuló diákokat szerettük volna segíteni továbbtanulásukban. Folyamatosan bővítettük az eltelt évek alatt, a tanári dolgozók informatikai eszközeit, az órára vihető laptopok és mobil projektorok számát, a dokumentálásra használható digitális kamerák, fényképezőgépek mennyiségét.

2012-ben a legnagyobb informatikai fejlesztés a CISCO-labor létrehozása volt. Stratégiai célunkhoz szorosan kapcsolódott, hogy a CISCO Hálózati Akadémia tagja lehessünk. Azon kevés középiskolák közé tartozunk, akik teljesítették a tárgyi és személyi feltételeket, ez által tagjai lehetnek a CISCO Hálózatnak. A CISCO-vizsga újabb jogosítványt jelent a nálunk informatikai oktatásban részesülőknek, újabb előnyt jelent ez számukra a munkaerőpiacon.

Intézményünk stratégiai céljai között az idegen nyelv és az informatika magas szintű művelése mellett kiemelkedik a környezettudatos magatartásra, a környezetvédelemre nevelés. Az új iskolaépülettel egyidős a környezetvédelmi szakközépiskolai oktatás. A környezetvédelmi szakközépiskolának épülő, megjelenésével is motiváló „tanító tér” segíti stratégiai célkitűzésünk megvalósítását. Pedagógiai Programunkat áthatja a környezettudatos magatartásra nevelés. Környezeti nevelési mintaiskola, örökös ökoiskola lettünk, alapító tagja vagyunk a 4 ország egy-egy iskoláját összefogó Junior Öko-Expert Projektnek. 2004-től komplex természettudományos tehetséggondozó műhelyt működtetünk, szakmai konferenciákat szervezünk. Biológiaoktatásunk, tagozatunk, egyedi tantervű biológia osztályunk és a környezetvédelmi képzésünk sikeressége együttesen adják a természettudományos oktatásunk magas színvonalát. Tanulóink a megyei és országos versenyeken, az érettségi-, a felvételi- és a szakvizsgán elért eredményeire méltán vagyunk büszkék.

Iskolánk múltjához, az egykori szőlőtermelő és borkezelő szakközépiskolai osztályhoz szorosan kapcsolódik a 2006-ban bevezetett bortechnológus felsőfokú oktatás. A képzést az Eszterházy Károly Főiskola akkreditáltatta, a velük kötött együttműködési megállapodás alapján az országban elsőként Tokajban indult levelező tagozaton felkészítés.

Intézményünk azon kevés középiskolák közé tartozik, akik nagyszabású beruházásokról, megújulásról, prosperálásról számolhatnak be. Nagy örömmel tölt el bennünket az utóbbi évek nagyszerű 4,0 körüli iskolai érettségi átlaga, 2011-ben ez az átlag: 4,18 volt. Képességünk a folyamatos újulásra, a legaktuálisabb eseményekre, újításokra, a lehetőségek állandó keresése és megfelelő kihasználás egyedinek mondható, mely mögött szervezett munka valamint erős elhivatottság áll. Tanári karunk valamint diákjaink mellett a siker eléréséhez természetesen szükségünk volt külső segítségekre pályázatok formájában.

Iskolánk Alapítványa a norvég alap 150 millió forintos támogatását nyerte el. Az alagsorban elkészült a hulladékanalitikai és környezettechnikai laboratórium a környezetvédelmi technikus, hulladékgazdálkodó szakképzés segítésére 2010-ben. A gyakorlatorientált képzés feltételeit messze az átlag fölötti szinten sikerült megvalósítani, ezzel a beruházással az ország első három környezetvédelmi középiskolájává váltunk. Megtiszteltetés számunkra, hogy záró konferenciánkon jelen volt Siri Ellen Sletner, Norvégia nagykövete. Meglátogatta és elismeréssel szólt laboratóriumunkról Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Demeter Ervin kormánymegbízott és az egyetemek, főiskolák professzorai, oktatói, akik felsőoktatási nyílt napjaink résztvevőiként tekintették meg laboratóriumainkat.

A környezetvédelmi technikus energetikai környezetvédő szakképzés beindításának tárgyi feltételeit 32 millió forintos pályázati forrás teremtette meg szintén 2010-ben. A demonstrációs termet iskolánk tetőterében önerőből alakítottuk ki.

Az egyre színesedő iskolánk világában újabb színt jelent egy merőben új tagozat indítása. Társadalmi igény hatására kezdődött iskolánkban a belügyi rendészeti szakközépiskolai oktatás. Már az első évben, 2010-2011-ben két osztály indítására kaptunk engedélyt a rendkívül nagyszámú túljelentkezés miatt. Szeptemberre az oktatás feltételeinek gazdagítására felújítottuk a kondicionáló termet az alagsorban, a majd egy évvel később lövészettel, közlekedési ismeretekkel bővítettük a diákok felkészítését. 2013 szeptemberétől mind gimnáziumi belügyi rendészeti, mind közszolgálat szakmacsoportos képzésre vártuk az érdeklődő fiatalokat.

A kétszintű érettségi vizsga bevezetését követően iskolánkban egyre gyarapodott a választott vizsgatárgyak száma. Ezek egyike volt a testnevelés. Az emelt szintű testnevelés érettségi feltételeinek biztosítására és a testnevelés tagozat bevezetésére több évig készültünk. A 2007-2008-as tanév kiemelkedő beruházása a saját forrásból és szponzori támogatással elkészült szabadtéri sportpálya. A délutáni tömegsport, a DSE vízi szakosztálynak működése, a kollégium szabadidős tevékenységének színesebbé tétele érdekében minősített hajókikötőt (stég) építettünk saját forrásból. A stég biztosítja a környezetvédelmi képzésben résztvevők számára a biztonságos vízkivételi lehetőséget a vízminőség vizsgálatához. A menza utólagosan lefedett tetején, a tető alatt kajaktárolót hoztunk létre, a kajaktárolóban vizesblokkot építettünk. A kajaktároló funkciója bővült 2012-ben, amikor ott lőpályát alakítottunk ki a belügyi rendészeti képzés segítésére.

Megtörtént iskolánkban a pedagógiai paradigmaváltás, instruktív pedagógiai rendszerünket konstruktívvá alakítottuk (kompetencia alapú oktatás, kooperatív tanulás, projektoktatás). A HEFOP 3.1.3 Felkészülés a kompetencia alapú oktatásra pályázaton 18 millió forintot nyertünk, melyet a pedagógusok továbbképzésére, eszközbeszerzésre, oktatási anyagok sokszorosítására használtunk fel. Az új módszereket belső továbbképzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon, konferenciákon adták tovább a felkészült kollégák. A HEFOP pályázatot sikeresen zártuk (2006-2008), mellyel megalapoztuk referenciaiskola szerepünket. 2010-ben előminősített referenciaiskola, több felsőoktatási intézmény gyakorlóhelye lettünk. A pedagógiai paradigmaváltással egy időben a pedagógia iránt érdeklődőknek szerettünk volna további lehetőségeket biztosítani képzésük alatt, ezért 2008-2009-ben a szociális szolgáltatások, majd a 2009-2010-es tanévben a művészet, kommunikáció, közművelődés szakmacsoportot kínáltuk. Iskolánkban nagy hagyománya van a művészeti nevelésnek, a képzőművészetnek, az iskolai énekkarnak, irodalmi színpadnak, színjátszásnak. A művészet, kommunikáció, közművelődés szakmacsoport indításával együtt újra elindítottuk a színjátszást a Miskolci Nemzeti Színház támogatásával.

Iskolánk oktatási kínálata, az évről évre gazdagodó tanórai és tanórán kívüli lehetőségek sora, a tárgyi feltételek dinamikus fejlesztése együttesen eredményezték a tanulói létszám folyamatos növekedését. A növekedéshez hozzájárul érettségi- felvételi- és szakvizsga eredményünk, a megyei, valamint az országos versenyeken résztvevő diákjaink sikeres szereplése, az általuk elért helyezések. Az „Egész évben nyílt nap” programsorozattal, beiskolázási tájékoztatók tartásával, diák mentorok bevonásával, profilmódosítással, hatékony PR-tevékenységgel sok intézmény diákjaihoz eljutunk. Évről évre nő a települések száma, ahonnan tanulóink érkeznek. Nyílt napjainkon zsúfolásig megtelik a hátsó aula érdeklődő diákokkal, szülőkkel.

A demográfiai hullámvölgy ellenére a mi intézményünkbe jelentkező tanulók száma nő, köszönhető ez a gimnáziumi és a szakközépiskolai oktatási profiljainknak, az érettségi utáni szakképzési kínálatunknak, a profilok munkaerő-piaci szükséglet szerinti módosításainak

2012. október 6-án egy nagyszabású, színvonalas, mégis emberközeli jubileumi ünnepségen idéztük fel a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium megalapítása óta eltelt 60 évet. Ez alatt a hat évtized alatt csaknem hatezer diák szerzett érettségi bizonyítványt intézményünkben, s ezzel együtt maradandó emlékeket, melyek középiskolai éveikhez, osztálytársaikhoz és tanáraikhoz kapcsolódnak. 2012. november 8-án Dr. Dankóné Patkó Kornéliát a Tokaji Járási Tankerület igazgatójává nevezték ki. A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium új igazgatója nyolc év igazgatóhelyettesi munka után Molnárné Tóth Erika lett, aki elődei nyomdokain haladva nagy szakértelemmel, a hagyományokat és az értékeket megőrizve, de a jövőbe tekintve vezeti az intézményt.

Az iskola története Makó Balázsné és Dr. Dankóné Patkó Kornélia iskolánk 60 éves Jubileumi évkönyvében megjelent cikke alapján készült.

Tokaji Ferenc jobbágysorból származott. A források fiatalos külsejű, lelkes kuruc vitézként írnak róla. Thököly Imre seregében harcolt, majd a regéci vár hajdúhadnagya lett. A törökök kiűzése után vándorkereskedőnek csapott fel, sok vidéken megfordult, s tartotta a kapcsolatot az itthoni és az emigrációban élő kurucokkal.

TOKAJIFERENCSZOBOR

1697-ben a Törökországba menekült Thököly nevében, mint annak ezredese indította meg a hegyaljai kuruc felkelést. Tokaji Ferenc a jobbágyokból, egykori végvári katonákból és városi polgárokból álló, közel 500 fős seregével elfoglalta Sárospatak, majd a stratégiai szempontból kulcsfontosságú Tokaj várát is. A pataki német őrséget mind leöldösték, míg Tokaj magyar őrsége, Bajusz Gáspár hadnagyuk vezetésével melléjük állt.

Tokaji Ferenc ezt követően, mint Thököly ezredese kiáltványban fordult a környező helységek, vármegyék, hajdúvárosok népéhez és szólította őket hadba. Nem járt sikerrel, nem támogatták a Habsburg-ellenes felkelését.

A császári erők hamarosan ostrom alá vették a kurucok legjelentősebb erősségét, Tokajt. A város kapuinál egész nap erős küzdelem tombolt és a felkelők több rohamot visszavertek. Végül a császáriak utat találtak a hegyen, s a Váradi utca felől betörtek a városba. Szörnyű pusztítást végeztek. Az otthon maradottakat sem kímélték, az asszonyokat, öregeket, gyermekeket egyaránt kardélre hányták.

Tokaji Ferenc elmenekült, a szalánci erdőkben és a gömöri hegyekben folytatta a harcot. Fejére 1000 tallért tűztek ki, később árulás révén fogságba ejtették. Bécsbe került börtönbe.

Rákóczi hiába próbálta a szabadságharc idején Tokajit kicserélni császári foglyokkal, számára nem volt kegyelem. 1709-ben a bécsi börtönben halt meg. A fejedelem később személyesen gondoskodott Tokaji Ferenc árvájáról, eltartotta, taníttatta, kifejezve ezzel személye és hazája tiszteletét, háláját is.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az országban egyedüli középiskolaként 1962-ben, intézményünk fennállásának 10. évfordulója alkalmából felvettük a Tokaji Ferenc nevet. Névadón iskolánk előtti mellszobrát 1977-ben Turcsányi Árpád készítette. A szobor egy képzeletbeli kuruc hőst ábrázol, hiszen Tokaji Ferencről nem maradt fenn hiteles korabeli ábrázolás.

P1090228

Az intézmény egykori pedagógusai, dolgozói Petőfi Sándor Gimnázium (1952-1962) Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (1962-1996) Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (1996-)

Az iskola igazgatói:
Komáromi Béla 1952
Rokosz József1952-55
Nagy Antal1955-57
Dr. Fabulya László 1957-66
Nagy Antal1966-85
Dévald István 1985-2004
Dr. Dankóné Patkó Kornélia2004-2012
Az iskola igazgatóhelyettesei:
Földesi (Frecska) András 1952-55
Kálmán László 1955-57
Barabás György 1957-62
Nagy Antal 1962-66
Dr. Vancza János 1966-74
Sári Lajos 1974-75
Partosfalvi Erzsébet 1975-76
Dévald István 1976-85
Mátyás János 1985-91
Tóth Ferenc II. 1991-98
Dr. Dankó József 1998-2000
Kiszely Zsuzsanna 2000-2004
Makó Balázsné2004-2006
Az iskola tanárai:
Angel Gyula 1971-87
Bagi Ferenc1994-2004
Buzi Erzsébet (Forró Sándorné) 1958-63
Dr. Almássy Károly 1952-62
Földesi (Frecska) András 1952-56
Kovács Györgyné 1958-75
Maáz János1953-54
Mokry Endre 1961-62
Nagy Antal 1957-62
Nagy Antalné 1962-84
Rembeczky Mária (Csordás Józsefné) 1960-62
Rokosz Józsefné 1952-55
Ruzsinszky József 1953-59
Sipos Zoltán 1952-61
Tenkács Tibor 1964-75
Zombori Zoltán 1982-83
Andrássy Judit2001-2007
Ambrusz Brigitta2012-2013
Bakos István 1955-57
Bálint Attila1990-2007
Balogh Gábor2010-2011
Barabás György 1955-69
Bernáth Katalin 1982-85
Blaskó István 1955-69
Bodolai Géza 1989-98
Braunné Boós Anita2000-2001
Bukovics Ágnes2003-2009
Czibak Ida (Éles Gáborné) 1965-66
Csató Endre 1959-76
Csató Endréné 1969-85
Csirpák Viktória 1994-99
Csóri Péterné1988-2006
Csörgei Rita 2000-2001
Dolgos Istvánné1976-2011
Dr. Boros László1962-75
Dr. Boros Lászlóné 1971-93
Dr. Búzáné Tóth Márta 1998-2000
Dr. Dankó József1975-2012
Dr. Dankóné Patkó Kornélia1975-2012
Dr. Fabulya Lászlóné 1957-66
Dr. Jánosné Petruska Magdolna1977-2016
Dr. Kerekesné Wirth Erzsébet 1988-94
Dr. Kiss László 1964-71
Dr. Kiss Lászlóné 1964-71
Dr. Kissné Fábián Katalin 1975-94
Dr. Sipos Tamás2010-2012
Dr. Vancza János1964-74
Drozdáné Soltész Gabriella2001-2003
Fehér Lajos1991-2004
Fehér Zsuzsanna2002-2002
Ferenczi Tibor2006-2008
Földy Fruzsina2009-2010
Gajdos Gabriella2004-2006
Garbóczy Béla 1965-74
Gyarmathy Miklós 1955-56
Hadásziné Szoóh Andrea1997-2007
Hadzsi Hajnalka2013-2014
Hajdú Júlia 1959-1992
Halász Gyöngyi2004-2005
Haluska Katalin 1996-99
Horváth László2008-2008
Hudák Dénes2001-2008
Hugya Péter2006-2007
Huszár Márta 1992-94
Kádár Aranka2002-2003
Kálmán László 1955-57
Kedves Csaba 1997-99
Kelemen Beáta1998-2008
Kerékgyártó Beáta2008-2009
Kindermay Ernő 1953-55
Kiss Gábor2003-2004
Kiss Gyöngyi2004-2011
Kiss Márta 1958-75
Kiss Zsolt 1994-98
Kiszely Zsuzsanna1973-2008
Kovács Péterné 1984-94
Kovács Zoltán 1984-92
Kramcsák Erzsébet2005-2010
Kun Emőke 1996-2000
Lévai Ferenc2008-2009
Maczó Rozália 1961-83
Madarász Ildikó 1998-99
Majercsák László1990-2001
Makó Balázs1975-2012
Makó Balázsné1976-2012
Makoldiné Dogossy Mónika 1999-2000
Márki Lajos1964-2002
Mátyás Péter2001-2003
Mezei Lili 2016-2020
Molnár Tivadar 1957-99
Mozga Jenő 1962-66
Müllerné Gulya Márta 1986-88
Nagy Árpád 1959-60
Nagy Zsolt2008-2009
Nagyné Törő Krisztina2001-2005
Németh Edit2015-2016
Olasz-Szabó Zsuzsanna2005-2006
Olman Gabriella 1995-98
Őszné Blaskó Zita2007-2010
Pajuf Izabella 1993-97
Papp Endre 1953-57
Papp Zsuzsanna2000-2004
Parrag-Török Tímea2012-2013
Partosfalvi Erzsébet 1967-84
Pásztor Istvánné1974-2012
Pellei Orsolya 1999-2000
Péniné Liptai Mária1980-2006
Petz Rudolf 1953-57
Pusztafia György2003-2004
Rajz Tímea 1994-95
Rátkainé Fóris Tímea 1995-97
Sallai Dóra2007-2008
Sári Lajos1964-84
Sári Lajosné 1964-95
Sárossy Istvánné 1971-80
Sasvári László 1954-59
Schmidt Éva (Papp Endréné) 1956-57
Siku Albertné1976-2006
Soós Andrea2005-2007
Sóvári Mihály 1966-72
Szabadka Bertalanné 1994-96
Szabolcsné Pásztor Mária1988-2020
Szabó Géza 1955-57
Szabó István 1986-99
Szaszák Ágota2011-2013
Szegedi Mária2005-2016
Szendrey László 1962-88, 1993-2001
Szolyákné Mallák Ágnes2004-2005
Szőke József 1961-63
Szűcs Mihály 1972-74
Takács Zoltán2006-2008
Tamás Károlyné1990-2001
Tóth Erika2009-2012
Tóth Ferenc1984-2014
Tóth Ferenc 1974-2007
Tóth Krisztián2005-2008
Tóthné Móra Melinda1983-2016
Vasas Gábor2006-2007
Vágner István2015-2020
Veress Gyula Alpár 1994-99
Virányi Enikő2011-2012
Wagner István2001-2002
Zöldi Erik2002-2004

Óraadók Bodolay Géza, Bogdánné Regős Márta, Braunné Boós Anita, Butella Gyuláné, Csócsics Lajos, Csombók Lászlóné, Csóri Péterné, Dancsi Ágnes, Dr. Stajz István, Dr. Szabó István, Egeliné Keresztényi Ildikó, Glückné Dr. Borzás Judit, Hajdú Júlia, Hegedűs Lászlóné, Hunyor Miklósné, Huszár Istvánné, Juhász Regina, Kovács Csaba, Kovács Tibor Pál, Magyar János, Majercsák László, Majoros Cecília, Miklósi Zoltánné Dr., Molnár Tivadar, Nagy Ildikó, Nagy János, Négyesi József, Regős Géza, Regős Gézáné, Sári Lajos, Szabóné Suszterics Gizella, Szegedi Pál, Szendrey László, Tamás Károlyné, Vitányi Béla, Kovács Józsefné

Az óvónőképzésben részt vett óvónők és általános iskolai pedagógusok Bacsó Istvánné, Bagi Ferencné, Brillóné Nagy Zsuzsanna, Fehér Lajosné, Földesi Istvánné, Hornyák Lászlóné, Kertész Kálmánné, Kovács Zoltánné, Liptai Istvánné, Papp Istvánné, Papp Tiborné, Tihanyi Lászlóné, Vas Béláné

Idegennyelvi lektorok Zoe Wright, Todd Bellavia, Deirdre Carney, Diana Haines, Peter Cox, Laura Pollard, Lorand Olifomt, Laura Wilson, Matthew King, Katherine Grieve, Duffett Rosemary, Ransom Tanya Az iskola szakoktatói voltak: Jelanovics András, Kriezer Györgyné, Nagy József, Nemcsik Anna, Szabó András

Az iskola gondnokai Gazdag Józsefné, Dankó Piroska, Szabó László, Mátyásházi Mária, Mátyás Jánosné

Az iskola adminisztrátorai Kolbása Margit Gabriella, Zilahi Márta, Kunkli Zsuzsanna, Minczér Mónika, Molnárné Budai Katalin, Kónya Bernadett

Az iskola pénzügyi előadói Réti Józsefné, Sóvári Rita Oktatástechnikusok Kiss Tóth Attila, Péni Zoltán, Sztahora József, Lévai László, Tokaji Attila Autóbuszvezetők voltak: Dankó István, Porkoláb József

Portások Gyimesi László, Harmati Tiborné, Magyari Imre, Réti József, Kunkli Imre, Tóth József, Konkoly Gyula, Subert Tibor

Anyagbeszerzők, karbantartók voltak: Aradi János, Balogh Gábor, Csiki Sándor, Debreczeni László, Garzó Miklós

Az iskola hivatalsegédei: Baraté Józsefné, Debreczeni Imréné, Debreczeni Lászlóné, Fűzfői Jánosné, Koleszár Andrásné, Kublik Mihályné, Lévai Jánosné, Mozgi Jánosné, Nemesnyik István, Német Bertalanné, Stefánka Lászlóné, Tóth Elek, Vágó Józsefné, Viszkocsil Ferencné, Babolcsiné Fenyőházi Rita, Deák Zoltánné, Dávid Sándorné, Székelyföldi Zoltánné, Szabó Lászlóné, Balázs Jánosné, Pataki Jánosné, Kovács Lászlóné, Pataki Jánosné

Számos egykori kollégánk: Nagy Antalné, Nagy Antal, Regős Gézáné, Regős Géza, Hajdú Júlia, Mátyás János, Sári Lajosné, Molnár Tivadar, Dr. Boros Lászlóné, Szendrey László, Márki Lajos, Dévald István, Kiszely Zsuzsanna, Péniné Liptai Mária, Tóth Ferenc, Dolgos Istvánné, Dr. Dankóné Patkó Kornélia, Dr. Dankó József, Makó Balázs, Makó Balázsné, Pásztor Istvánné csaknem egész pályája és élete nagy része elválaszthatatlanul összefonódott Tokaj városával és iskolánkkal.

Intézményvezető
Molnárné Tóth Erika2012-
Az iskola igazgatóhelyettesei:
Pataki Zsolt2012-
Horváthné Bócsi Ildikó2018-
Dévaldné Orosz Beatrix2013-
Az iskola tanárai:
Agócs Miklós2005-informatikaosztályfőnök 10.E, CISCO Akadémia vezetője
Agócs-Jáger Erika2006-történelem
Balogh Gáborné1984-testnevelés, sport ágazat szakmai tárgyak
Barnáné Papp Éva2016-informatikaosztályfőnök 12.E
Bendik-Asztalos Ildikó2008-matematika, informatikaIldikó 2/14 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus osztály osztályfőnöke
Bényei Judit1995-német nyelv, orosz nyelv
Bogdán József1986-angol nyelv, történelem
Bogdánné Regős Márta2016-magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Boós Ferenc2012-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyakóraadó
Buzsikné Lukács Györgyi 2021-pedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató-óraadó
Csáki Gabriella2004-német nyelv, francia nyelv
Csikai Zoltán2016-matematika, fizika
Csordás Balázs2017-testnevelés, történelem
Derecskei Sándor2003-angol nyelvErasmus program koordinátora
Derecskeiné Nagy Mária2000-angol nyelv
Décsiné Kovács Anita2017-pedagógia, történelem
Dévaldné Orosz Beatrix1992-történelem, társadalomismeretigazgatóhelyettes,
Mészáros Ágnes2001-német nyelv, pedagógiaosztályfőnök, 5/13 ped, munkaközösség vezető
Dr. Makóné Kontra Julianna2008-magyar nyelv és irodalom, néprajz9. D pedagógia ágazat osztályfőnöke
Erdeiné Lukács Zita2012-kémiaosztályfőnök, 10. B
Erdős Zoltán2000-informatika, fizikaosztályfőnök, 5/13 Informatikai rendszerüzemeltető; ECDL vizsgaközpont vezető; munkaközösség vezető
Erdősné Hornyák Zsuzsanna2001-angol nyelv
Esze Krisztina2016-angol nyelv, francia nyelvosztályfőnök, 11.A
Fakla Ida1999-biológia, környezetvédelemmunkaközösség-vezető,
Feketéné Csoma Gabriella2013-német nyelv, testnevelés, földrajzosztályfőnök 12. C, munkaközösség vezető
Gintner Tamásné Hornyák Ágnes2004-magyar nyelv és irodalom, pedagógiamunkaközösség vezető, 9.A nyelvi tagozat osztályfőnöke
Gulyás Zoltán2012-magyar nyelv és irodalom, történelem
Győri Márta2018-magyar nyelv és irodalom, ügyvitelosztályfőnök 10. C
Gyüre Levente2007-testnevelés
Határik Dávid2016-informatikaosztályfőnök 11.E
Hogya Orsolya2017-magyar nyelv és irodalom, történelem
Kiss-Hornyák Adrienn2019-angol nyelv, történelem
Horváthné Bócsi Ildikó1997-angol nyelv
Horváthné Viszokai Erzsébet2018-sport ágazat szakmai tárgyakóraadó
Juhász Zsolt2013-matematika, informatika, testnevelésosztályfőnök, 12. F
Tóth Orsolya2020-sport ágazat szakmai tárgyakpedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató óraadó
Kamenyiczki Gábor2008-matematikaosztályfőnök, 11.B
Wassermann-Keresztúri Zsuzsa2013-magyar nyelv és irodalom, történelemkönyvtáros
Kiss-Tóth Attila2021-informatika
Klajné Patai Andrea2012-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyakóraadó
Kónya-Botrágyi Mária2004-német nyelv
Kosárkó Györgyi2017-pedagógia, vizuális kultúra10.D. pedagógia ágazat osztályfőnöke
Kotánné Ördög Klára2021-ének-zene-hittanár , könyvtáros, pedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató
Kovács Anikó2015-angol nyelv, filozófia10. F rendészet osztály osztályfőnöke
Körei László 2021-pedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató-óraadó
Kunné Hubai Gyöngyi1990-matematika, kémiamunkaközösség vezető
Lakatos László2014-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyakóraadó
Levik Regina2016-német nyelv, drámaosztályfőnök, 11. B
Liszkai Judit2011-környezetvédelemiskolai diákönkormányzat patronáló,
Maczkó Hajnalka2016-magyar nyelv és irodalomosztályfőnök, 11. D
Májer Jánosné Arday Otilia1995-angol nyelvosztályfőnök, 11. A
munkaközösség vezető
Majoros Cecília2013-rajz és vizuális kultúra, gépírás5/13 Irodai titkár osztály osztályfőnöke
Máté Krisztina2012-ének-zene, történelem
Molnár Béla2012-testnevelés, földrajz
Molnárné Tóth Erika1993-pedagógia, gépírásigazgató
Nagy Csaba2011-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyakóraadó
Nagyné Dóka Nóra2007-biológia, környezetvédelem
Négyesiné Fenyvesi Magdolna1989-angol nyelvECL nyelvvizsgahely titkára, munkaközösség vezető
Olasz-Szabó Zsuzsanna2013-matematika, fizika
Oláh Angéla 2021-matematika
Pataki Zsolt2001-biológia, környezetvédelem
Patakiné Litva Boglárka2001-német nyelv
Pethő Zsolt2018-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyakóraadó
Pethő-Plósz Judit2021-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyak5/13 Közszolgálati ügyintéző osztály osztályfőnöke
Polyák Ágnes2017-pénzügyi és vállalkozási ismeretekóraadó
Psenák Eszter2020-angol nyelv, testnevelés
Rezsu Krisztián2014-történelemóraadó
Szabó Tamás2005-informatika, technikaosztályfőnök, 11.F, CISCO Akadémia képzője
munkaközösség vezető
Szénási Tibor1988-biológai, kémia
Sztahora Beáta1999-matematika, informatikaosztályfőnök, 9. C
Szűcs László2014-Jogi ismeretek óraadó
Szűcs Miklós2019-angol nyelv, német nyelv
Takács Ágnes2001-magyar nyelv és irodalom, pedagógiaosztályfőnök 11.D, fejlesztőpedagógus
Tóbiás Gábor2013-informatika, gazdasági ismeretekosztályfőnök 9.E, munkaközösség vezető
Tóbiásné Erdős Judit2017-német nyelvóraadó
Tokaji Péter2018-informatika ágazat szakmai tárgyakóraadó
Tokajiné Pekk Bernadett2009-informatika, gazdasági ismeretek
Tóth Attila2011-történelem, földrajzosztályfőnök, 11. F
Kínai nyelvtanár
Chi Ling
Iskolatitkár
Subert Tiborné
Gazdasági ügyintéző
Polyák Ágnes
Oktatási asszisztens:
Lukácsné Horváth Tünde, Német Judit, Pokornyik Lászlóné
Laboráns
Palsicsné Kornis Tünde
Oktatási technikus
Nagy Pál Zoltán
Rendszergazda
Tokaji Péter
Diákjaink közül sokan tértek vissza egykori alma materükbe pedagógusként:
Bogdánné Regős Márta, Csikai Zoltán, Csordás Balázs, Mészáros Ágnes, Erdős Zoltán, Fakla Ida, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Gógné Liszkai Judit, Horváthné Bócsi Ildikó, Kiss-Hornyák Adrienn,  Kiss-Tóth Attila, Wassermann-Keresztúri Zsuzsa, Kovács Anikó, Kunné Hubai Gyöngyi, Levik Regina, Liszkai Judit, Majoros Cecília, Máté Krisztina, Molnár Béla, Nagyné Dóka Nóra, Olasz-Szabó Zsuzsanna, Szabolcsné Pásztor Mária, Szénási Tibor, Sztahora Beáta, Bényei Judit.
Ssz. NÉV FOGADÓÓRA IDEJE
1 Agócs Miklós csütörtök  11:25-12:10
2 Agócs-Jáger Erika hétfő  9:35-10:25
3 Balogh Gáborné hétfő  12:15-13:00
4 Barnáné Papp Éva hétfő  12:15-13:00
5 Bogdán József hétfő  13.05-13:50
6 Bogdánné Regős Márta hétfő  8:40-9:25
7 Csáki Gabriella péntek  8:40-9:25
8 Csikai Zoltán szerda  11:25-12:10
9 Csordás Balázs hétfő  8:40-9:25
10 Derecskei Sándor péntek  10:30-11:15
11 Derecskeiné Nagy Mária hétfő  9:35-10:20
12 Dévaldné Orosz Beatrix hétfő  13:05-13:50
13 Dobrosi Ágnes hétfő  10:30-11:15
14 Erdeiné Lukács Zita hétfő  7:50-8:40
15 Erdős Zoltán csütörtök  10:30-11:15
16 Erdősné Hornyák Zsuzsanna csütörtök  12:15-13:00
17 Esze Krisztina csütörtök  10:30-11:15
18 Fakla Ida hétfő  8:35-9:20
19 Feketéné Csoma Gabriella kedd  13:05-13:50
20 Gintner Tamásné Hornyák Ágnes hétfő  12:15-13:00
21 Gulyás Zoltán szerda  10:30-11:15
22 Győri Márta hétfő  9:35-10:20
23 Gyüre Levente péntek  8:40-9:25
24 Határik Dávid hétfő  10:30-11:15
25 Hogya Orsolya kedd  9:35-10:20
26 Hornyák Adrienn péntek  11:25-12:10
27 Horváthné Bócsi Ildikó hétfő  13:05-13:50
28 Juhász Zsolt hétfő  9:35-10:20
29 Kamenyiczki Gábor csütörtök  11:25-12:10
30 Kónya-Botrágyi Mária szerda  12:15-13:00
31 Kosárkó Györgyi hétfő  8:40-9:25
32 Kovács Anikó hétfő  8:40-9:25
33 Kunné Hubai Gyöngyi hétfő  12:15-13:00
34 Levik Regina hétfő  12:15-13:00
35 Liszkai Judit hétfő  8:40-9:25
36 Maczkó Hajnalka hétfő  12:15-13:00
37 Majoros Cecília csütörtök  12:15-13:00
38 dr. Makóné Kontra Julianna csütörtök  12:15-13:00
39 Májer Jánosné Arday Otilia kedd  7:50-8:35
40 Máté Krisztina kedd  9:35-10:20
41 Mezei Lili Alexandra hétfő  8:40-9:25
42 Molnár Béla hétfő  8:40-9:25
43 Molnárné Tóth Erika hétfő  13:05-13:50
44 Négyesiné Fenyvesi Magdolna hétfő  11:25-12:10
45 Olasz-Szabó Zsuzsanna hétfő  12:15-13:00
46 Pataki Zsolt hétfő  15:00-16:00
47 Patakiné Litva Boglárka Judit hétfő  13:05-13:50
48 Szabolcsné Pásztor Mária hétfő  9:35-10:20
49 Szabó Tamás hétfő  8:40-9:25
50 Szénási Tibor hétfő  10:30-11:15
51 Sztahora Beáta csütörtök  12:15-13:00
52 Szűcs Miklós hétfő  10:30-11:15
53 Takács Ágnes csütörtök  9:35-10:20
54 Tóbiás Gábor szerda  8:40-9:25
55 Tóth Attila péntek  11:25-12:10
56 Vágner István hétfő  9:35-10:20
57 Vida-Bényei Judit hétfő  7:50-8:35

A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Baráti Köre 1988. április 22-én alakult az iskola jelenlegi és volt diákjainak, tanárainak, valamint dolgozóinak részvételével.

A Baráti Kör létrehozásának célja:

-        Az iskola volt tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak szervezett összefogása, az Alma Materhez és Tokaj városhoz való kötődés ápolása és erősítése.

-        Az intézmény törekvései, céljai megvalósításának elősegítése, erkölcsi és anyagi támogatása.

A Baráti Kör tagja lehet az iskola minden jelenlegi és volt tanulója, tanára és dolgozója, pártoló tagként bárki beléphet.


2014. szeptember 27-én az Öregdiákok Baráti Köre találkozót tartott a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban.

Az öregdiák találkozó a hagyományoknak megfelelően két- illetve háromévente kerül megrendezésre, legutóbb 2012. október 6-án, iskolánk 60 éves jubileumi ünnepségének keretében volt ilyen esemény. Az egyéb programok mellett minden alkalommal megemlékezünk intézményünk egy-egy korábbi igazgatójáról, kiemelkedő tanáregyéniségéről, akinek a tiszteletére emléktáblát avatunk hátsó aulánk falán. A korábbi generációk képviselői közül így őrizzük igazgatóink: Rokosz József, Dr. Fabulya László és Nagy Antal emlékét.

Ebben az évben egy lélekemelő ünnepség keretében Regős Géza tanár úr portréját rajzolták meg korábbi pályatársai, tanítványai. Géza bácsi három évtizeden át, 1958 és 1988 volt kollégiumunk vezetője és iskolánk latintanára. A 2010-ben elhunyt, azonban emlékeinkben elevenen élő, sok-sok tokaji diákra nagy hatással lévő pedagógus munkásságával, szellemiségével, derűjével nemcsak intézményünk, hanem városunk meghatározó személyisége volt. Csaknem teljes pályája és élete nagy része elválaszthatatlanul összefonódott Tokaj városával és iskolánkkal. Egész élete példaértékű a jelen és a következő generációk számára. Szellemiségének méltó megőrzésére az Öregdiákok Baráti Köre emléktáblát avatott. A megemlékezés fényét tovább emelte, s különösen meghatóvá tette, hogy jelen volt Regős Gézáné Mária néni és leányaik családjaikkal.

A megjelenteket egy jelenlegi diák, Pásztor Patrícia szavalata és Dévaldné Orosz Beatrix igazgatóhelyettes, az öregdiák találkozó főszervezőjének üdvözlő szavai köszöntötték. Ezt követően Molnárné Tóth Erika igazgatónő vázolta föl a 62 éves iskola történetének legfőbb pillanatait, s mutatta be az intézmény jelenét. A gimnázium két fiatal tanárának, Dr. Makóné Kontra Julianna és Erdős Zoltán Cseh Tamás-t idéző produkciói után Dr. Dankó József - egykori kollégista és pályatárs - méltatta Regős Géza tanár urat, majd a Csirpák Viktória által készített emléktábla leleplezése után az öregdiákok képviseletében Sóginé Imri Mária, Győri Zsuzsa és Serfőző Sándor - és egy személyes visszaemlékezést követően Kovács Lászlóné Varga Julianna - megkoszorúzta azt. Ezután Makó Balázs – szintén volt diák és kolléga – Laurens: Gyertyák vagyunk című versének előadásával idézte meg Géza bácsi alakját, s mutatott rá a legfőbb emberi értékekre.

Regős Géza tanár úr nemcsak a tantestületnek, hanem Tokaj Város Vegyeskarának is oszlopos tagja volt. Mivel ők egy fontos fellépés miatt nem tudtak jelen lenni, gondolataikat az Agócs Miklós kolléga által készített videoüzenetben küldték el egy szívhez szóló kórusművel együtt. Ezt követően egy – Asztalos Ildikó kolléganő által összeállított - számítógépes prezentáció és az ebben a formában megjelenített régi családi, iskolai és közösségi fényképek hozták elénk Géza bácsi mindig mosolygós arcát, s repítették vissza a múltba a jelenlévőket, akik közül többen személyes emlékeiket is megosztották a nagyközönséggel. Többen számoltak be arról, hogy életükre mekkora hatással volt Géza bácsi szeretetteljes útmutatása, gondoskodó odafigyelése.

Az ünnepség után az öregdiákok örömmel üdvözölték egymást, s beszélgetéseikben együtt elevenítették föl az elmúlt évek és évtizedek történéseit. A nap eseményeiről készült fotók megtekinthetőek a TFG Öregdiákok Baráti Köre Facebook csoportban.

Az Öregdiákok Baráti Körének következő találkozója 2017-ben iskolánk 65 éves jubileumi ünnepségén lesz.


2018.június 2-án tartotta az 1958-ban végzett humán és reál osztály 60.érettségi találkozóját. Az ,,Öregdiákok" tiszteletüket tették az ,,új" gimnázium épületében is, és megkoszorúzták egykori igazgatóik emléktábláját. Nagyon nagy öröm volt velük találkozni! (Bordás Dezső, Cseh Katalin,Csoma Éva, Éberhardt Anna, Halászi Aladár, Kádas László, Kiss Katalin, Mocsári Judit, Sándor Ilona, Seres Gyula, Szabó Zoltán, Szaniszló Sándor, Szoboszlai Etelka,Takács Erzsébet)

 

Iskolánk egykori diákja, dr. Bényei Miklós nyugalmazott egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, címzetes egyetemi tanár felkérést kapott, hogy a Kossuth Rádió "Nagyok" című sorozatában idézze föl életének, pályájának kiemelkedő mozzanatait. A vele készült életinterjú, melyben szeretettel idézi föl a tokaji diákéveit is, az alábbi linken meghallgatható:

2020. Február 21-én 21:30-kor a Kossuth Rádióban elhangzott interjú.