Jogszabályi háttér

CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

4. § (13): A közösségi szolgálat anyagi érdektől független
5. § (4): Az érettség bizonyítvány feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. SNI tanulók szakértői bizottság javaslata alapján mentesíthető.
97. § (2): Először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében alkalmazandó.

110/2012 Kormányrendelet (Nat)

Ösztönzi a személyiség fejlesztését, a szociális érzékenység, a segítő magatartás kialakulását.

20/2012. EMMI rendelet

133. § (1): A közösségi szolgálat elvégzését legkésőbb az érettségi bizonyítvány kiadásáig kell igazolni (június!)
(2): A közösségi szolgálat keretei az alábbi területek:

 • egészségügyi (Dombi Sámuel, Időskorúak Otthona, Gyermekotthon, kórházak)
 • szociális, jótékonysági (családsegítő, anyaóvó, hajléktalan szállók stb.)
 • oktatási (TFG – korrepetálás, parkgondozás, építés, kisebb javítások, takarítás, általános iskolák, napközis táborok, táborok)
 • kulturális és közösségi (Kult. és Konf. központ, könyvtár, múzeum)
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • óvodás korú, SNI gyerekekkel, idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység (óvoda)

(3): szükség szerint mentort kell biztosítani
(4): 9-11. évfolyamos tanulók számára három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg az iskola a szolgálat teljesítését (indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni a tervtől)
(5): A koordináló pedagógus az 50 órán belül – a mentorral közösen – legfeljebb 5 órás felkészítő, 5 órás záró foglalkozást tart.
(6): Egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő, melybe az utazás nem számítható be.
(7): Alkalmanként legkevesebb 1, legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető szolgálat.
(8): A közösségi szolgálatról a tanuló naplót köteles vezetni.
(9): A dokumentálás kötelező eleme:

 • jelentkezési lap (jelentkezés ténye, tervezett hely, idő, szülő egyetértő nyilatkozata)
 • az osztálynaplóban, törzskönyvben dokumentálás
 • a teljesítésről két példányban igazolás (tanuló, intézmény)
 • a dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzat rögzíti
 • iskolán kívüli szervezetekkel együttműködési megállapodást kell kötni

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

3. § (1): Fogadó szervezet lehet: helyi, nemzetiségi önkormányzat (idős személyek ellátása, gondozása, helyi közfeladatok ellátása, szociálisan rászorult személyek segítése, gyermekek kísérésének segítése), költségvetési szerv, civil szervezetek, egyházi jogi személy, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, közoktatási, felsőoktatási, muzeális, nyilvános könyvtár, levéltár, közművelődési intézmény.
5. § (3): A 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységét 20 óra és 6 óra között nem végezheti.
(4): A 16. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg

            tanítási szünet alatt a napi 3, heti 12 órát, heti 1 nap pihenéssel,
tanítási időben a heti 6 órát,
tanítási napon a napi 2 órát,
tanítási napon kívül a napi 3 órát.

(5): A 16. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg a napi 4 és fél órát, a heti 18 órát.
(6): A 18. életévét be nem töltött önkéntes a tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani.
8. § (1)–(2): A befogadó intézmény kötelezettségei (biztonságos munkavégzés, pihenőidő, ismeretek, kiskorú önkéntes felügyelete)
9. §: Az önkéntes kötelességei (előírások betartása)
10 §: Az önkéntes nem felel a károkozásért, ha a figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett.

A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. Kormányhatározat

Az önkéntesség meghatározása.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

A tevékenység megszervezése az iskolában

 • az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógust
 • fel kell térképezni a helyi, közvetlen környezetben lévő lehetőségeket
 • elfogadható az intézményen belül szervezett tevékenység (korrepetálás, parkrendezés)
 • a tanulók tájékoztatása a választható lehetőségekről (önkéntes választás biztosítása)
 • a szolgálat szombat, vasárnap és iskolai szünetekben is megszervezhető
 • első szülői értekezleten a szülők tájékoztatása (PP, Házirend)
  • ha a tanuló lakhelye és az iskola székhelye nem azonos, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot – szülők felelőssége, aktív segítsége! (30 km-es körzeten belül szervezhető)
  • az egyes tevékenységi területek a szülő/tanuló írásbeli kérelmére változtatható
  • a PP-ben rögzíteni kell, hogy az iskola mely évfolyamon szervezi meg a közösségi szolgálatot és mely tevékenységi körökben; az éves munkatervben rögzíteni kell a feladatokat és felelősöket
  • a csoportos foglalkozások szervezésekor a 3 óra ideális
  • a szülőnek írásban kell jeleznie az iskola felé, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének
 • a pedagógus lehetőség szerint az első alkalommal legyen jelen, a továbbiakban pedig kísérje figyelemmel a szolgálat teljesítését

A közösségi szolgálat dokumentálása

Az iskolai dokumentumokban (PP, SZMSZ, Házirend) rögzíteni kell a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat; mely évfolyamokon írja elő, milyen tevékenységi körökben szervezi meg a közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő írásbeli kérésére lehet eltérni.
Jelentkezési lap – szülő aláírásával kell beadni.
Közösségi szolgálati napló – naprakész vezetése: tevékenység leírása, reflexió. Hangfelvétel, fénykép, film is készíthető.
Osztálynapló – havonta be kell jegyezni, melyik tanuló hány órát teljesített.
Bizonyítvány – megjegyzés rovatban kell rögzíteni a teljesítés tényét.
Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.
A szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot addig kell megőriznie a tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet.
A jelentkezési lap, igazolás, napló formanyomtatványok egységesek, már elérhetők.

Bármilyen információ elérhető: www.kozossegi.ofi.hu


Közösségi szolgálat szerződés minta 2017-es.

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy tanulóink olyan programok megvalósításában vesznek részt, mellyel mások segítségére, szolgálatára lehetnek. Folyamatosan szerveztünk eddig is gyűjtőprogramokat rászorulók és szociális intézmények számára, patronáltunk határon túli magyar gyermekintézményeket, s többek között részt vettünk magyarországi jótékonysági akciókban. Mindig is törekedtünk tanulóink szociális érzékenységének fejlesztésére; önmagukért és másokért felelősséget vállaló állampolgárok nevelésére, hiszen az önkéntes tevékenység hosszú távon hozzájárul a társadalmi szolidaritás és együttműködés erősödéséhez. Az iskolai hagyományainkra alapozva a diákok önkéntes és jótékonysági tevékenységeit a 2012-2013-as tanévtől kezdődően szervezett és rendszeres közösségi szolgálat keretein belül folytatják.

Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, tehát a tanulóknak tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni. A törvény értelmében felmenő rendszerben minden középiskolásnak 3 év alatt (a 9-11. évfolyamon) – lehetőleg arányosan elosztva – 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie ahhoz, hogy érettségi bizonyítványt kaphasson. Ez a kitétel először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében alkalmazandó. SNI tanulók szakértői bizottság állásfoglalása és javaslata alapján mentesíthetőek.

A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük. Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-szervezés és önértékelés megvalósítását.
A tanulók a szolgálati tevékenység helyét érdeklődési körüknek megfelelően önállóan megválaszthatják.
A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenység.
Az alábbiakban megnevezett tokaji székhelyű vagy telephelyű fogadó intézményekkel az iskola együttműködési szerződést köt. Amennyiben a tanuló lakóhelye nem egyezik meg az iskola székhelyével, a lakóhely 30 kilométeres körzetében is lehetősége van közösségi munka végzésére, ha ezt a szándékát írásban, szülője aláírásával jelzi az iskola felé, hiszen a munka csak akkor számolható el, ha az iskola előzetesen együttműködési megállapodást kötött a fogadó szervezettel. Fogadó szervezet lehet: helyi, nemzetiségi önkormányzat (idős személyek ellátása, gondozása, helyi közfeladatok ellátása, szociálisan rászorult személyek segítése, gyermekek kísérésének segítése), költségvetési szerv, civil szervezetek, egyházi jogi személy, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, közoktatási, felsőoktatási, muzeális, nyilvános könyvtár, levéltár, közművelődési intézmény.
A befogadó intézmény kötelezettségei kiterjednek a biztonságos munkavégzésre, a szükséges pihenőidő biztosítására, a tanuló ismereteinek, tapasztalatainak gazdagítására és a kiskorú önkéntes felügyeletére. Az önkéntes nem felel a károkozásért, ha a figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett. A tanulóknak a fogadó intézmény mentort biztosít, aki felkészíti őket a tevékenységre, valamint annak befejeztével az iskola által megbízott koordináló pedagógussal a szolgálatra reflektáló záró foglalkozást tart. A felkészítés és a záró foglalkozás – max. 5-5 órás időtartamban – az 50 órába beleszámít.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő, melybe az utazás nem számítható bele. Egy alkalommal minimum egy, maximum 3 órás tevékenység végezhető a törvényben meghatározott pihenőidő biztosításával (minimum 14 óra). A 16. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg tanítási szünet alatt a napi 3, heti 12 órát, heti 1 nap pihenéssel, tanítási időben a heti 6 órát, tanítási napon a napi 2 órát, tanítási napon kívül a napi 3 órát. A 16. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg a napi 4 és fél órát, a heti 18 órát.

A közösségi szolgálat dokumentálása és a tevékenység megszervezése az iskolában

– A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 9-11. évfolyamon írja elő és szervezi meg a közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő írásbeli kérésére lehet eltérni. A 9. évfolyam végére minimum 5, a 10. évfolyam végére minimum 30, a 11. évfolyam végére minimum 45 órát teljesíteni kell a közösségi szolgálat keretein belül végzett tevékenységekkel, de legkésőbb az érettségi időpontjáig a teljes óraszámot el kell érnie.
– Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.
– A tanulók a 9. évfolyam megkezdésekor tájékoztatást kapnak a választható lehetőségekről, s az intézmény biztosítja számukra az önkéntes választást. A szülők tájékoztatása a 9. évfolyam első szülői értekezletén történik.
– A tanulók szülő által aláírt jelentkezési lapon fejezik ki szándékukat. A szülőnek írásban kell jeleznie az iskola felé, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének.
– Az egyes tevékenységi területek a szülő/tanuló írásbeli kérelmére megváltoztathatóak.
– Ha a tanuló lakhelye és az iskola székhelye nem azonos, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot, ami 30 km-es körzeten belül szervezhető.
– A szolgálat szombat, vasárnap és iskolai szünetekben is megszervezhető.
– A tanuló naprakészen vezeti a közösségi szolgálati naplót. Hangfelvételt, fényképet és film is készíthet.
– A tanuló a szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot, igazolásokat addig megőrzi, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet.
– A nevelőtestület az éves munkatervben rögzíti a feladatokat és felelősöket.
– Az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógust. A koordinálás a nevelési igazgatóhelyettes feladata, de a személyenkénti adminisztrációt az osztályfőnökök végzik.
– Az osztályfőnökök a teljesített órák számát havonta regisztrálják a naplóban, majd év végén az összesítik és a teljesítés tényét és a közösségi munkával végzett órák számát beírják a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatába.
– Újabb fogadó szervezetek bevonására a szülők írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
– A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói az intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretén belül közösségi szolgálatot végezhetnek az alábbi intézményekben:

Partner szervezet neveSzervezet formájaTevékenységi területekmegyeváros / településutca, házszámir.szám
Abaúj Zempléni Integrált Szociális Intézményszociális szövetkezetszociális és jótékonyságiBAZSárospatak József A. út 10.3950
Abaújszántói Gondozási Központköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóPetőfi út 16.3881
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetSZSZBPolgárBarankovics tér 6.4090
Állatbarát Alapítványalapítványkörnyezet és természetvédelemSZSZBNyíregyházaCsatorna út 2.4400
Állatbarát Alapítvány Állatotthonaalapítványkörnyezet és természetvédelemSZSZBNyíregyházaCsatorna út 2.4400
Apagy Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatSZSZBApagyKossuth u. 145.4553
Bagolyvár Közösségi Szolgáltató Háznonprofit gazdasági társaságkultúra/művészetBAZTiszakarádEngels F. u. 25.3971
Balsai Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésSZSZBBalsaSzabolcsvezér u. 32.4468
Baskó Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZBaskóFő út 43.3881
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZEncsSzent Flórián út 1.3860
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Encsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZEncsSzent Flórián út 1.3860
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZSátoraljaújhelyPataki út 2.3980
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZMiskolcDózsa György út 15.3525
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZMiskolcDózsa György út 15.3525
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZSzerencsRákóczi Ferenc út 119.3900
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZTiszaújvárosTűzoltó út 1.3581
BAZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
oktatásBAZMiskolcSelyemrét u. 1.3527
BAZ megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat -Ricsei Pszichiátriai Betegek Otthonaegészségügyi szolgáltatószociális és jótékonyságiBAZMiskolcKároly u. 2.3530
Bekecs Község Önkormányzataköltségvetési intézményönkormányzatBAZBekecsHonvéd u. 54.3903
Bekecsi ÁMKközművelődési intézménykultúra/művészetBAZBekecs3903
Bodroghalom Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZBodroghalomSzabadság út 89.3987
Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesületegyesületkulturális sokszínűségBAZBodrogkeresztúrKossuth u. 106.3916
Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZBodrogkeresztúrKossuth u. 66.3916
Bodrogkeresztúri Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésBAZBodrogkeresztúrKossuth u. 85.3916
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZCigándJózsef A. u. 3.3973
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Gyereksegély Irodaköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZCigándFő utca 80.3973
Bogáncs Kutya- és Kisállatotthonkörnyezet és természetvédelemKEMEsztergomCsapási dűlő 0362/1. hrsz.2500
Buj Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatSZSZBBujRákóczi u. 1 4483
Burattimo Bábszínház Közhasznú Egyesületegyesületkultúra/művészetSZSZBNyíregyházaToldi u. 64. V.40.4400
Carolina Óvoda és Bölcsődeköltségvetési intézményoktatásBAZSárospatak Zrínyi u. 40.3950
Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsődeközoktatási intézményoktatásBAZCigándIskola u. 10.3973
Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesületegyesületszabadidő, hobbiSZSZBRakamazSzent István u. 174.4465
Csobaj Község Önkormányzataköltségvetési intézményegyéb:BAZCsobajRákóczi u. 1.3927
Dámóc Község Önkormányzathelyi önkormányzatönkormányzatBAZDámócFő u. 129.3978
Dayka Gábor Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZMéraVasút út 24.3871
Dögei Tanköteles Korú Gyermekekért Közalapítványközalapítványszociális és jótékonyságiSZSZBDögeOsváth tér 6.4495
Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítványalapítványkultúra/művészetPestBudapestPadlizsán u. 8.1148
Eperjeske Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésSZSZBEperjeskeBéke út 12.4646
Erdőbényei Nap-Szarvas Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZErdőbényeMátyás király u. 16.3532
Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola, Művészeti Iskola és Szakiskolaközoktatási intézményoktatásSZSZBRakamazAdy Endre u. 63.4465
Extreme Trail HungaryegyesületsportSZSZBNyíregyházaIstván u. 58. Fsz/2.4400
Filadelfia Evangélikus Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiSZSZBNyírtelekTokaji u. 52.4461
Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesületegyesületkultúra/művészetSZSZBKisvárdaToldi Miklós út 29.4600
Free Danceközoktatási intézményoktatásSZSZBCsengersimaKodály köz 2.4743
Gávavencsellői Csicsergő Óvodaközoktatási intézményoktatásSZSZBGávavencsellőHősök tere 1.4471
Gesztus Szociális Szolgáltató Központszociális szövetkezetszociális és jótékonyságiSZSZBZáhonySzéchenyi út 16.4625
Gönc Város Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZGöncKossuth u. 71.3895
Hajlika Népi Hagyományörző Óvodaközoktatási intézményoktatásSZSZBÉrpatakDózsa gy u. 6.4245
Hegyközi Tündérvarázs Óvoda Hollóházi Tagóvodájaközoktatási intézményoktatásBAZHollóházaPetőfi út 8.3999
Hejce Község Önkormányzataköltségvetési intézményönkormányzatBAZHejceFő út 5.3892
Hon Kulturális és Művészeti Alapítványalapítványkultúra/művészetBAZMegyaszóAlkotmány út 2.3718
Ibrány Város Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatSZSZBIbrányÁrpád u. 5-7.4484
Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Tiszaberceli Bessenyei György Tagintézményeközoktatási intézményoktatásSZSZBTiszabercelFő u. 19.4474
Ibrányi Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésSZSZBIbránySzabolcs út 50.4484
Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesületegyesületszabadidő, hobbiSZSZBEncsencsFő út 31.4374
Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMIközoktatási intézményoktatásBAZAbaújszántóBéke u. 15.3881
Innovációs és Technológiai Minisztériumegyébegyéb:PestBudapestFő utca 44-50.1011
Interped Kft.cég / vállalat / gazdasági szervezetegészségügyiBAZEncsBajcsy Zs. Út 26.3860
Jamdance Közhasznú Nonprofit Kft. , TOKAJ FESZTIVÁLKATLANközművelődési intézménykultúra/művészetBAZBudapestSzent István krt. 4FE/6.1137
Jármi Református Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiSZSZBJármiKossuth u.4337
Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZMezőzomborRákóczi út 38.3931
Karcsa Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZKarcsaPetőfi Sándor út 11.3963
Karcsai Óvodaköltségvetési intézményoktatásBAZKarcsaAlkotmány út 7.3963
Kazincbarcikai Összevont Óvodákköltségvetési intézményoktatásBAZKazincbarcikaCsokonai út 1.3700
Kazinzbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZKazincbarcikaPollack Mihály út 29.3700
Kazincbarcikai Pollack M. Ált. Isk. Árpád Fejedelem Tagiskolaközoktatási intézményoktatásBAZKazincbarcikaÁrpád Fej. tér 7/A3700
Keleti Sanitas Betegszállító és Szolgáltató Kft.egészségügyi szolgáltatóegészségügyiSZSZBMátészalkaGábor Á. U. 11/a.4700
Kenézlő Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZKenézlőAradi u. 49.3955
Kenézlői Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZKenézlőKárpát út 1-3.3955
Kenézlői Óvoda és Konyhaközoktatási intézményoktatásBAZKenézlőAradi u. 49.3955
Kisvárdai Rendőrkapitányságköltségvetési intézménybűnmegelőzésSZSZBKisvárdaSomogyi Rezső u. 5-7.4600
Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZMádRákóczi út 69.3909
Könyvtári Információs és Közösségi Szolgáltató Helyközművelődési intézménykultúra/művészetBAZHejceFő út 5.3892
Körömi IV. Béla Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZKörömKossuth utca 44.3577
Községi Művelődési Ház Mádközművelődési intézménykultúra/művészetBAZMádRákóczi út 26.3909
Legyesbényei Református Egyházegyházi jogi személyegyéb:BAZLegyesbényeRákóczi út 80.3904
Libabőr Népművészeti Egyesületegyesületkultúra/művészetBAZGolopFő út 88.3906
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZMegyaszóMonoki út 4.3718
Mád Római Katolikus Plébániaegyházi jogi személyegyéb:BAZMádBatthyány tér 2.3909
Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődeköltségvetési intézményoktatásBAZMádBercsényi út 4. 3909
Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei Szervezeteköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZMiskolcGyőri Kapu 123.3531
Makkoshotyka Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZMakkoshotykaAdy E. u. 16.3959
Makkoshotykai Óvoda és Konyhaköltségvetési intézményegyéb:BAZMakkoshotykaKossuth Lajos u. 2.3959
Mándoki Polgármesteri Hivatalhelyi önkormányzatönkormányzatSZSZBMándokAdy E. u. 1.4644
Mándoki Térségi Szociális Központszociális szövetkezetszociális és jótékonyságiSZSZBMándokPetőfi u. 23.4644
Mátészlkai Idősekért Közalapítványalapítványszociális és jótékonyságiSZSZBMátészalkaMóricz Zs. U. 73.4700
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Üzemeltetésében lévő Miskolci Állatkert és Kultúrparknonprofit gazdasági társaságegyéb:BAZMiskolcGyőri kapu 48-503531
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetSZSZBNyíregyházaSzabadság tér 2.4400
Novajidrányi Csicsergő Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZNovajidrányKossuth u. 89.3872
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Jókai Idősek Klubjaegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiSZSZBNyíregyházaBessenyei tér 6.4400
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményköltségvetési intézményegyéb: bölcsődei ellátásSZSZBNyíregyházaTokaji u. 3.4400
Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgálati Egyesületegyesületszociális és jótékonyságiSZSZBNyírtelekPuskin u. 43/G.4461
Nyírtelki Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásSZSZBNyírtelekIskola u. 2.4461
Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZOlaszliszkaPetőfi út 24.3933
Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda és Bölcsődeközoktatási intézményoktatásBAZOlaszliszkaPetőfi út 21.3933
Ózdi Hivatalos Tűzoltó Parancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemBAZÓzdVasvár u. 84.3600
Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértóköltségvetési intézménykatasztrófavédelemSZSZBÚjfehértóBéke tér. 14.4244
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZSárospatak József A. u. 31.3950
Őszi Napfény Idősek Otthonaegészségügyi szolgáltatószociális és jótékonyságiBAZAbaújszántóPetőfi u. 18.3881
Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZPálházaDózsa Gy u.33.3994
Prügy Község Szociális Szolgáltató Központszociális szövetkezetszociális és jótékonyságiBAZPrügyPetőfi út 39.3925
Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZPrügyPetőfi u. 39-3925
Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZPrügyKinizsi P. u. 2.3925
Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetSZSZBRakamazSzent I. u. 174.4465
Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyhaközoktatási intézményoktatásBAZRátkaSzéchenyi tér 2.3908
Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhaközoktatási intézményoktatásBAZRátkaSzéchenyi tér 2.3908
Révleányvár Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZRévleányvárFő u. 40.3976
Ricsei II. Rákóczi F. Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhaközoktatási intézményoktatásBAZRicseKossuth L. u. 3.3974
Sárospataki Gondozási Központköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiSárospatak Rákóczi u. 32.3950
Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsődeközoktatási intézményoktatásBAZSárospatak Zrínyi út 40.3950
Sárospataki Torna Clubegyesületegészséges életmódBAZSárospatak Zrínyi út 12.3950
Sátoraljaújhely Erzsébet Kórházköltségvetési intézményszociális és jótékonyságiBAZSátoraljaújhelyMártírok útja 9.3980
SPIRIT Közhasznú EgyesületegyesületsportSZSZBNyíregyházaUngvár sétány 31.4400
Sportegyesület PácinegyesületsportBAZPácinTáncsics M. u. 11.3964
Sporthorgász EgyesületegyesületsportBAZTiszalúcSzéchenyi u. 2.3565
Szabolcs – Szatmár - Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságköltségvetési intézménykatasztrófavédelemSZSZBKisvárdaMátyás Király út 109.4600
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségköltségvetési intézménykatasztrófavédelemSZSZBNyíregyházaErdő sor 5.4400
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházegészségügyi szolgáltatóegészségügyiSZSZBNyíregyházaSzent István út 68.4400
Szabolcsveresmart Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatSZSZBSzabolcsveresmartKossuth út 80.4496
Szabolcsveresmarti Óvodaközoktatási intézményoktatásSZSZBSzabolcsveresmartKossuth út 78.4496
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményekegészségügyi szolgáltatóegészségügyiSZSZBMátészalkaSzalkai l. út 2/a.4700
Szemerei Mesekastély Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZSzemereArany János út 6.3866
Szent Anna Szeretetotthonegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiBAZSátoraljaújhelyPataki u. 21.3980
Szent István Karitász Alapítványalapítványszociális és jótékonyságiSZSZBRakamazSzent István út 18.4465
Szentjánosbogár Közhasznú EgyesületegyesületPestBudapestHoránszky u. 20.1085
Szerencs Város Német nemzetiségi Önkormányzatkisebbségi önkormányzatönkormányzatBAZSzerencsRákóczi út 89.3900
Szerencs Város SportegyesületeegyesületsportBAZSzerencsRákóczi út 89.3900
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZSzerencsHuszárvár u. 11.3900
Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZTaktaharkányVörösmarty u. 8. 3922
Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvodaközoktatási intézményoktatásBAZGöncruszkaFő u. 106.3894
Tarcal Bor és Kultúra Egyesületegyesületkultúra/művészetBAZTarcalKönyves Kálmán utca 62.3915
Tímári Görögkatolikus Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiBAZTímárSzabadság u. 63.4466
Tiszabercel Község Önkormányzatahelyi önkormányzatszociális és jótékonyságiSZSZBTiszabercelFő út 40.4474
Tiszaeszlári Görög Katolikus Egyházközségegyházi jogi személyoktatásSZSZBTiszaeszlárRákóczi út 113.4464
Tiszafalvi Viktor E.V.cég / vállalat / gazdasági szervezetegyéb:SZSZBTiszanagyfaluSzabadság út 69.4463
Tiszaladányi Református Egyházközségegyházi jogi személyszociális és jótékonyságiBAZTiszaladányKossuth u. 30.
Tiszatardos Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatBAZTiszatardosKossuth L. u. 34.3928
Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Közhasznú Alapítványalapítványszabadidő, hobbiSZSZBTiszaújvárosDeák F. tér 10. 4/2.3580
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZTiszaújvárosAlkotmány köz 2.3580
Tiszaújvárosi Triatlon KlubegyesületsportBAZTiszaújvárosTeleki Blanka út 6.3580
Tiszavasvári Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésSZSZBTiszavasváriBáthory u. 6.4440
Tokaj Sonoma Egyesületegyesületkultúra/művészetBAZTokajRákóczi u. 54.3900
Tokaji Alapfokú Művészeti Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZTokajBajcsy-Zs. U. 7-9.3910
Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.egészségügyi szolgáltatóegészséges életmódBAZTokajBodrogkeresztúr 1544/1 hrsz.3910
Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégiumközoktatási intézményoktatásBAZTokajBajcsy-Zsilinszky Endre u. 15-17.3910
Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesületegyesületkultúra/művészetBAZTokajSerház u. 1.3910
Tokaji Szabadidő SportegyesületegyesületsportBAZTokajNémeti F. u. 14.3910
Tolcsvai Egységes Óvoda-Bölcsődeközoktatási intézményoktatásBAZTolcsvaKossuth u. 64.3934
Tornyospálcai Mesekert Óvodaközoktatási intézményoktatásSZSZBTornyospálcaAdy köz 1.4642
Újbástya Közéleti és Kulturális EgyesületegyesületBAZSárospatak Erdélyi J. u. 5/a.3950
Újfehértó Mályváskert Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésBAZÚjfehértóDebreceni út 204.4244
Újtikos Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésHajdú-BiharÚjtikosJózsef A. u. 16.4096
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületeegyesületszociális és jótékonyságiSZSZBNyíregyházaIstván u. 3. II/209-210.4400
Vámosújfalu Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésBAZVámosújfaluCsécsi Nagy Pál 8.3941
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolaközoktatási intézményoktatásSZSZBNyíregyházaBethlen G. út 30.4400
VIBA-95 Kft. / Kisgöncöl Állatorvosi Rendelő (Gönc)egészségügyi szolgáltatóegészségügyiHajdú-BiharHajdúszoboszlóBánomkerti u. 85.4200
Vissi Községi Könyvtárközművelődési intézménykultúra/művészetBAZVissKolozsvári u. 22.3956
Vissi Polgárőr EgyesületegyesületbűnmegelőzésBAZVissKolozsvári u. 28.3956
Vízügyi Dolgozók Horgász Egyesületeegyesületszabadidő, hobbiBAZTokajSzéchenyi sétány 2.3910
Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft.nonprofit gazdasági társaságkultúra/művészetSZSZBZáhonyBaross G. út 11.4625
Zemplénagárd Községi Önkormányzathelyi önkormányzatönkormányzatBAZZemplénagárdFő u. 1.3977
Zempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolaközoktatási intézményoktatásBAZTállyaRákóczi F. u. 16.3907
Zempléni LánglovagokegyesületBAZTolcsvaJókai Mór u. 1.3934
Zsurk Község Önkormányzatahelyi önkormányzatönkormányzatSZSZBZsurkDózsa Gy. Út 1.4627