Figyelem! Változások a nyelvvizsgára jelentkezésben és a vizsgadíj befizetésben!

ECL VIZSGARENDSZER

Tájékoztató az ECL nyelvvizsga díjának visszaigényléséről 2018.
Nyomtatványok

Általános bevezetés

Iskolánk 2005-ben vette fel a kapcsolatot a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságával, az ECL nemzetközi nyelvvizsgarendszer európai központjával kérve az akkreditációt, azaz intézményünk hivatalos nyelvvizsgahellyé nyilvánítását. A tokaji ECL vizsgahely maximálisan megfelel az Európa Unió követelményeinek, a szigorú személyi és tárgyi feltételeknek.

Az ECL nyelvvizsga államilag elismert, az Unió országaiban elfogadott nyelvvizsga-bizonyítványt ad.

Részei:

Írásbeli: Olvasott szövegértés
  Levélírás; baráti levél, beszámoló, blogbejegyzés, e-mail, esszé, feljegyzés, hirdetés, hivatalos levél, meghívó
Szóbeli: Kommunikáció
  Hallott szövegértés

A szóbelit alkotó hallott szöveg értése és a szóbeli kommunikáció, valamint az írásbelit adó olvasott szöveg értése és írásbeli kommunikáció mérése során készségenként maximum 25-25 pontot szerezhet a vizsgázó.
Egy vizsgaidőszakon belül mind a négy mért készségből minimum 40%-os teljesítmény, és a négy készség eredményének minimum 60%-os átlaga esetén.
Például:
40% írásbeli vizsga átlag + 80% szóbeli vizsga átlaga = SIKERES KOMPLEX VIZSGA!

Általános vizsgaidőpontok: február, április, június, október, december

Vizsganyelvek: angol, német

Vizsgaszintek: belépő (A2), alap (B1), közép (B2), felső (C1).

A vizsgahely vezetője: Molnárné Tóth Erika

A vizsgahely koordinátorai: Esze Krisztina, Négyesiné Fenyvesi Magdolna

Vizsgáztatók:

angol nyelv: Bogdán József, Derecskeiné Nagy Mária, Derecskei Sándor, Erdősné Hornyák Zsuzsanna, Májer Jánosné Arday Otilia, Négyesiné Fenyvesi Magdolna, Esze Krisztina, Kovács Anikó

német nyelv: Csáki Gabriella, Dobrosi Ágnes, Kónya-Botrágyi Mária, Patakiné Litva Boglárka Judit, Levik Regina, Vida-Bényei Judit.

A vizsgadíj összegét a Titkárság euróban, az Országos ECL Nyelvvizsga Központ a nemzeti valutában állapítja meg.

A vizsgadíj befizetése kizárólag banki átutalással történhet! A jelentkezésük csak a fizetési igazolás feltöltésével válik érvényessé, melynek a jelentkezési felületen kell megtörténnie a jelentkezési határidőig.

Az ECL nyelvvizsga részei

Tesztformátum

 

Szóbeli vizsga

Szóbeli kommunikáció  (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Bemutatkozás – nem kerül értékelésre

Irányított beszélgetés

 • A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alapján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdésekkel segíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.
 • A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. Fontos, hogy a vizsgázók tudjanak kérdéseket feltenni egymásnak, képesek legyenek reagálni a vizsgázótárs által elmondottakra, merjenek kommentálni, ellentmondani, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

Önálló témakifejtés képmontázs alapján

 • Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.
 • A vizsgarész célja, hogy a vizsgázók önállóan, logikusan felépített gondolatmenet alapján, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel tudják kifejteni gondolataikat.
 • A vizsgarésznek nem az a célja, hogy a vizsgázó a képmontázs egyes képeit részletesen leírja. Ehelyett arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen a vizsgázó.

Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

Írásbeli vizsga

1. Írásbeli kommunikáció
(ld. tesztminták – http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/ )

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. 2019. októberétől az írásfeladatok változtak. A feladatok szószáma B2 szinten 150 szó/fogalmazás, C1 szinten 200 szó/fogalmazás. A rendelkezésre álló idő B2 szinten 60 perc, C1 szinten 75 perc a teljes feladatra. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Olvasott szöveg értése
(ld. tesztminták – http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/ )

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Vizsgadíjak

2021. április hónap 1. napjától akkreditált ECL vizsganyelvekre az alábbi vizsgadíjak érvényesek:

 • A2 szinten komplex vizsga esetén bruttó 22.000.-Ft
 • B1 szinten komplex vizsga esetén bruttó 30.000.-Ft
 • B2 szinten komplex vizsga esetén bruttó 33.000.-Ft
 • C1 szinten komplex vizsga esetén bruttó 35.000.-Ft
 • A2 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 13.000.-Ft
 • B1 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 18.000.-Ft
 • B2 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 20.000.-Ft
 • C1 szinten részvizsga (csak szóbeli vagy csak írásbeli) esetén bruttó 21.000.-Ft

  

 

Vizsga típusa PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A2 szinten a komplex vizsga bruttó 15.500.- Ft bruttó 6.500.- Ft
B1 szinten a komplex vizsga bruttó 21.000.- Ft bruttó 9.000.- Ft
B2 szinten a komplex vizsga bruttó 22.500.- Ft bruttó 10.500.- Ft
C1 szinten a komplex vizsga bruttó 23.500.- Ft bruttó 11.500.- Ft
A2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli részvizsga bruttó   9.000.- Ft bruttó 4.000.- Ft
B1 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli részvizsga bruttó 13.000.- Ft bruttó 5.000.- Ft
B2 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli részvizsga bruttó 14.000.- Ft bruttó 6.000.- Ft
C1 szinten az írásbeli, illetve a szóbeli részvizsga bruttó 14.500.- Ft bruttó 6.500.-Ft

 

A VIZSGADIJAT KÉT HELYRE KÉRJÜK BEFIZETNI!

 1. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMLÁJÁRA:
  Számlaszám: 11731001-23135378
  Közlemény rovat: 150126,+NÉV+befizetési azonosító (5 jegyű online jelentkezési kód, melyet a vizsgára jelentkezés alkalmával a rendszer generál)
 2. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZÁMLÁJÁRA:
  Számlaszám: 10027006-00335436-00000000
  Közlemény rovat: 043105, ECL, NÉV

Kérjük, ha bármilyen kérdésük van, vegyék fel a kapcsolatot a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakgimnáziummal.

Telefon: 47/352-026
email: [email protected]
Esze Krisztina
Négyesiné Fenyvesi Magdolna
ECL vizsgaszervezőkkel

 

Az ECL nyelvvizsgára való jelentkezés kizárólag az ecl.nyelvvizsgajelentkezes.hu oldalon történik. A honlapról közvetlenül lehet vizsgára jelentkezni a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának feltöltésével.

Név-, lakcím, ill. bármilyen személyi adat megváltozása esetén, a vizsgázó köteles haladéktalanul írásban (elektronikus úton) értesíteni a vizsgahelyet, hogy az a változásokat az adatbázisba átvezethesse.

Internetes jelentkezés esetén: a vizsgadíjat két helyre kell utalni: a pécsi központba, és intézményünk fenntartójának a számlájára – lásd feljebb.  Az internetes jelentkezés csak a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat beérkezésével válik érvényessé. Akinek befizetési bizonylata a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, annak internetes jelentkezését a vizsgahely törli.

 A vizsgadíj visszatérítése

A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját (külön kérelemre, halasztási díj ellenében) a következő vizsgaidőszakra elhalasztani. Ez azokra a vizsgázókra is érvényes, akik az általuk választott vizsgaidőszakban a vizsgán nem jelentek meg, és a felajánlott vizsgahalasztási lehetőséggel nem éltek. Ilyen esetekben a vizsgadíj elvész, s egy újabb vizsgára csak a vizsgadíj megismételt befizetésével lehet jelentkezni.

Halasztott vizsga vizsgadíja semmilyen körülmények között – még részben sem – igényelhető vissza.

 Vizsgahalasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni: vizsgáját – külön kérelemre, halasztási díj ellenében – a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. Az egyszer már elhalasztott vizsga ismételten nem halasztható. A halasztási kérelem (nyomtatvány) letölthető a www.ecl.hu honlapról.

Vizsgaszabályzat.

Fogyatékkal élő vizsgázók vizsgáztatásának módja.

Fogyatékkal élő vizsgázók vizsgáztatása


Nyomtatványok.

Jelentkezési lap

Egyedi eljárás kérelem

Halasztási kérelem

Felülvizsgálati, újraértékelési kérelem

Megtekintési kérelem

Hibás bizonyítvány cseréje kérelem

Elveszett bizonyítvány pótlása

Tájékoztató az ECL nyelvvizsga díjának visszaigényléséről

 A Pécsi Tudományegyetem automatikusan ki fog állítani minden befizetésről számlát, amennyiben a közlemény rovatban megjelenik a vizsgázó neve és pontos címe. Ha nem fér ki a közlemény rovatban az előbb felsorolt információ vagy nem saját névre kéri a vizsgázó a számlát (pl. 35 év feletti vizsgázó), akkor a befizetés/átutalás napján a [email protected] címre kell megírni a számlázási adatokat továbbra is.

 A Magyar Államkincstár tájékoztatója az ECL nyelvvizsga díjának visszaigénylését érintő támogatásról:

A MÁK információja az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül:

A támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

 • államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),
 • a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
 • a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
 • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.

Támogatott nyelv: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)  39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.

Jogosultsági feltételek

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év alatti személy veheti igénybe, aki

 • a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
 • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
 • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján

a 35. életévét még nem töltötte be.

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek jár, akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-át kell figyelembe venni. Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2017. évben 127.500 Ft, 2018. évben 138.000 Ft, mely alapján a 2017. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 31.875 Ft, 2018. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 34.500 Ft összegű támogatás biztosítható.

Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő

 • az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,
 • egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy
 • érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve
 • a honosítási határozat közlésétől

számítva. A megjelölt határidő jogvesztő.

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820)

A kérelemhez mellékelni kell a nyelvvizsga díjának megfizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla.

Egyesíthető részvizsgák esetén,

 • ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy
 • a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el,

csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár.

Számla hiányában a vizsgadíj befizetésének igazolására a nyelvvizsgaközpont vagy az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás fogadható el.

A támogatás igénylésére a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek):

 1. az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik,
 2. a Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett személy,
 3. a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgár,
 4. azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
 5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy,
 6. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár,
 7. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
 8. az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által csatolandó további dokumentumok:

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata szükséges.

Amennyiben a kérelmező

 • Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett, vagy
 • a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, vagy
 • összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

akkor ezen tényt igazoló okirat másolatát kell benyújtania.

Az igazolás módja:

 • A menekült, illetve oltalmazott státuszt a lakóhely szerint illetékes járási hivatal okmányirodai osztálya által kiállított személyazonosító igazolvány,
 • a menedékes státuszt a személyazonosító és tartózkodási jogot igazoló okmány, illetve a menedékesként való elismerésről szóló igazolás,
 • a befogadott státuszt a menekültügyi hatóság biometrikus adatokat tartalmazó kártya formátumú humanitárius célú tartózkodási engedély,
 • a bevándorolt státuszt a biometrikus adatokat tartalmazó kártya, tartózkodási engedély vagy személyi igazolvány,
 • a letelepedett státuszt a tartózkodási engedély, vagy a személyazonosító igazolvány,
 • a Magyarország területén tartózkodó elismert hontalan személy jogállását az idegenrendészeti hatóság által kiállított humanitárius célú tartózkodási engedély,
 • az EU Kék Kártyával rendelkező, az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély,
 • az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a tartózkodási engedély

másolatának benyújtásával igazolható.

A támogatás folyósítása:

A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalásáról.

https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/23-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html

A NYUFIG nyomtatványai ezen a linken találhatóak:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/445-nyelvvizsga-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html?Itemid=101

Gyakorlati megvalósítás:

A PTE automatikusan ki fog állítani minden befizetésről számlát, amennyiben a közlemény rovatban megjelenik a vizsgázó neve és pontos címe. Ha nem fér ki a közlemény rovatban az előbb felsorolt információ vagy nem saját névre kéri a vizsgázó a számlát (pl. 35 év feletti vizsgázó), akkor a befizetés/átutalás napján a [email protected] címre kell megírni a számlázási adatokat továbbra is.

Maga a jogszabály itt tekinthető meg:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700503.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT