Dankó József: Komplex természettudományos tehetséggondozás a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban

Az intézmény

Komplex természettudományos tehetséggondozó mőhelyünk iskolánk, a tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium keretei között mőködik. Intézményünk térségünk meghatározó szellemi és módszertani központjának számít. Hazai és nemzetközi elismertségnek örvend (ECDL informatikai vizsgaközpont, ECL nyelvvizsgahely, nemzetközi hírő környezeti nevelés, örökös ökoiskola, kiterjedt nemzetközi kapcsolatok, hazai és nemzetközi projektekben betöltött aktív szerep stb.). Sikereink egyik oka a tartalmi és minıségi munka. Sikerült megteremtenünk az állandó megújulás készségével rendelkezı, jövıre koncentráló, távlatokban gondolkodó és távlatokat teremtı intézményt.

Sikereink másik oka kétségtelenül az, hogy nemzetközi viszonylatban is páratlan környezetben épült fel építészetileg egyedi alkotásnak minısülı iskolaépületünk, amely mindenben megfelel a XXI. század eleji nevelı-oktató munka feltételeinek. 

 Pedagógiai programunk meghatározó eleme a tehetséggondozás. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tehetségfejlesztı Hálózat bázisintézménye vagyunk. Iskolánk egyben akkreditált kiváló tehetségpont. Tehetségpontként és bázisintézményként szorosan együttmőködünk a tokaji nevelési tanácsadóval, térségünk és beiskolázási körzetünk általános iskoláival és azokkal a felsıoktatási intézményekkel, ahová tehetséges tanulóinkat orientáljuk. Igen fontos szerepkörünk, hogy összeköttetést jelentünk az alapfok és a felsıoktatási intézmények között. Az általános iskolában azonosított tehetségeket fogadjuk, továbbfejlesztjük és a felsıoktatási intézmények felé orientáljuk, karrierjüket követjük.

Térségi konferenciák és bemutató foglalkozások szervezésével közkincscsé tesszük azokat a szakmai és módszertani tapasztalatainkat, amelyeket a komplex természettudományos tehetségfejlesztés, a projektoktatás, a nemzetközi projektek szervezése és vezetése, illetve az alap-, közép-, és felsıfokú intézmények együttmőködéseinek lehetıségei területén szereztünk.

Nemzetközi kapcsolataink is segítik a jövıorientáltságot, a széles perspektívájú látásmódot, a világra nyitottságot. Élen járunk az új módszerek alkalmazásában (kompetenciaalapú oktatás, projektoktatás, projektérettségi) és a gyakorlatorientált képzésben (laborgyakorlatok, terepgyakorlatok, szaktáborok, mérések és megfigyelések, IKT-alkalmazás stb.). Önfejlesztı iskolaként belsı továbbképzés keretén belül és a felsıoktatási intézmények által szervezett továbbképzéseken folyamatosan fejlesztjük szakmai és módszertani kultúránkat. 

 

Komplex természettudományos tehetséggondozó mőhelyünk 

Komplex természettudományos tehetséggondozó mőhelyünk nagy múltra tekint vissza, bár ilyen néven csak 2004 óta mőködik. Elıtte fıleg tanulmányi és szakmai versenyekre készítettük fel tanulóinkat, illetve kedvezı adottságainkat kihasználva magas szintő természettudományos oktatást végeztünk (biológia tagozat, egyedi tantervő biológiai oktatás, környezetvédelmi nevelés és szakképzés, biológus táborok, környezetvédelmi projektek). Eredményeink jelentısek voltak (Kitaibel Pál természetismereti verseny többszöri megnyerése, környezeti nevelési mintaiskola, energiatakarékos iskola), de környezetvédelmi szakközépiskolai oktatásunk, a négy országot tömörítı nemzetközi környezetvédelmi projektünk is igényli a magas szintő természettudományos alapokat és a komplex szemléletet.

Mi is keserően tapasztaltuk a természettudományos tárgyak oktatásának jelentıs térvesztését (óraszámcsökkentés) és presztízsének hanyatlását. Nem véletlen, hogy oktatásfejlesztésünk egyik fı célja lett a természettudományos, a környezeti és az újabb technikai ismeretek és készségek egy csomagban történı fejlesztése. Ezért szerveztünk és szervezünk azóta is komplex természettudományos tehetséggondozó mőhelyt és szaktábort. Tevékenységünket szervezetté és dokumentálttá tettük. Csatlakoztunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tehetségfejlesztı Hálózathoz. Munkánkat anyagilag is támogatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány. Eredményeink, sikereink hamar jelentkeztek. A tehetséggondozás bázisintézményévé és tehetségponttá váltunk. Együttmőködünk a Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Karával és a Gépészmérnöki és Informatikai Karával, az Eszterházy Károly Fıiskolával és a Károly Róbert Fıiskolával. Ezekbe a felsıoktatási intézményekbe és a Debreceni Egyetemre orientáljuk a természettudományos mőhelyünkben továbbfejlesztett tehetséges tanulóinkat.

A tehetséggondozó mőhely foglalkozásait minden év októberében indítjuk, és a következı év júniusában zárjuk. Heti egy alkalommal tartunk 2-3 órás foglalkozásokat. A mőhely munkájába kezdetben bevontuk közvetlen környezetünk általános iskoláinak tanulóit (Tokaj, Bodrogkeresztúr, Tarcal, Bodrogkisfalud, Tiszanagyfalu, Rakamaz) és iskolánk azonosított tehetségeit. Ma már a Tokaj és Térsége Tehetségsegítı Tanács (TTTST) tehetségpontjaiból (Tokaj, Tarcal, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Gávavencsellı) várjuk a tehetségígéreteket. A tehetséges tanulók kiválasztása a Tokaji Kistérségben mőködı nevelési tanácsadó mérései és a kollégák jelzése alapján történik. Fontos szempont az egyéni érdeklıdés és a motiváltság. Kezdetektıl fogva a komplexitásra törekszünk és erıteljesen érvényesítjük a gyakorlatorientáltságot. A foglalkozások témaköreit, tematikáját a tanulókkal közösen választjuk. Egyéni és csoportos projekteket futtatunk. A legeredményesebbeket és a leglátványosabbakat bemutató foglalkozásokon és nyilvános prezentációkon mutatják be a tanulók és mentoraik, a tehetséggondozó mőhely vezetıtanárai. A bemutató foglalkozásokra meghívjuk a Tokaji Kistérség általános iskoláit, a megye középiskoláit, az érdeklıdı intézményeket és pedagógusokat. Eddig minden évben egy-két alkalommal a bemutató foglalkozásokhoz kapcsolódóan térségi szintő szakmai tanácskozást szerveztünk. (A bemutató foglalkozásokat és szakmai konferenciákat digitálisan rögzítettük. Ezt az anyagot átadtuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai, Szakmai és Szolgáltató Intézetnek.)

Témaköreink kezdetben kapcsolódtak iskolánk helyi érték moduljához. Ennek keretén belül Tokaj és környéke természeti értékeit ismerték meg a mőhelyben résztvevı tanulók a természettudományos tárgyak (biológia, kémia, földrajz, fizika) idevonatkozó ismeretanyagának komplex feldolgozásaival. A késıbbiekben a globális éghajlatváltozás témakörét vizsgáltuk komplex természettudományos alapon. Ezzel a projektünkkel kapcsolódtunk az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet integrált természettudományi mintaprojektéhez is. Igen sikeresen zárult az „ENERGIA” – Korunk nagy kihívásának értelmezése, bemutatása a komplex természettudományos tehetségfejlesztés területén címő projektünk. Az ENERGIA témaköréhez kapcsoltuk a mőhely tematikáját (az energia fogalma, értelmezése; az energia fizikai, biológia, kémia értelmezése; az energiahordozók; az energiafelhasználás környezeti hatásai; geológiai folyamatok energiája; az energiaválság; kémiai, fizikai, biológiai kísérletek az energia témakörébıl), a bemutató foglalkozásokat és a térségi szakmai konferenciákat. Ezeken a konferenciákon a Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Karának, Gépészmérnöki és Informatikai Karának és az Eszterházy Károly Fıiskolának a professzorai szerepeltek elıadóként mőhelyünk vezetıtanárai mellett. 

Természetesen befogadjuk a tanulók egyéni projektötleteit, kezdeményezéseit is. Teret engedünk a KUTDIÁK mozgalomba bekapcsolódott tanulók és a különbözı versenyeken és pályázatokon indulóknak. İk a vezetıtanárok mentorálásával készülnek, eredményeiket a bemutató foglalkozásokon, prezentációkon a szakmai zsőri vagy a közönség elé tárhatják.

A tehetséggondozó mőhelyünk teljes tevékenységét iskolánk egyik projektjeként értelmezzük (cél, megvalósítás, határidı, költségvetés, produktum). Az egész „nagy projekt” a résztvevık egyéni és csoportos projektjeibıl áll össze. Minden szinten elkészül valami gyakorlati produktum (számítógépes prezentáció, végrehajtott és digitálisan rögzített kísérlet, poszter, modell stb.).

Az utóbbi években a KÖLCSÖNHATÁSOK problémakörét dolgozzuk fel komplexen, különbözı aspektusokból (fizikai, kémiai, biológiai). Fontos a már meglévı ismeretek összegyőjtése, az esetleges hibák, félreértések korrigálása. Felelevenítjük ismereteinket az anyagról (fajtája, belsı szerkezete, halmazatállapota stb.). Megismerkedünk a fizikai mezıkkel (mágneses, elektromos, gravitációs), létezésüket bizonyítjuk kísérletekkel. A kölcsönhatások típusai (mechanikai, termikus, mágneses, elektromos, gravitációs) esetében hasonlóan járunk el, példákat és kísérleteket hozunk és mutatunk be valamennyi kölcsönhatásra. Törekszünk a legkomplexebb megközelítésre. Például a gravitáció felismerése minden tömegmozgásban, a folyóvíz munkájában, a tengeráramlásokban, a magma feláramlásban, de a nagy skálán kialakult alakzatokban is (galaxisok, fekete lyukak, bolygók pályája stb.). Az elektromágneses kölcsönhatás felıl közelítjük meg az elektromos teret, a hullámokat, minden kémiai reakcióként ismert folyamatot, de a kızetképzıdést, mállást, oxidációt vagy a Föld elektromágneses terét is.

 Az „élmény, tapasztalat, tudás” alapelvet alkalmazva készítünk galvánelemet krumpliból, narancsból, almából, tojásból. Csiholunk tüzet kıkorszaki eszközökkel, kémiai reakciók – kölcsönhatások – sebességét mérjük meg a hımérséklet függvényében. „Fényképezünk” fotoszintézissel, kémhatást mutatunk ki növényi indikátorokkal. Van lángfestés alkáli fémekkel és alkáli földfémekkel, hıtermelés kémiai reakciókkal, termitreakció, hıelvonás kémiai úton, tőz a jégben, ágyúkísérlet lıgyapottal, virtuális utazás az Univerzumban, Tejútrendszerben, Naprendszerben stb.

 Minıségi változást jelentett a mőhely munkájában, hogy 2010-ben elkészült a hulladékanalitikai és környezettechnikai laboratóriumunk. A csúcstechnológiai mőszerek alkalmazása tehetségígéreteink számára olyan elınyöket biztosít, amelyek elısegítik továbbfejlıdésüket, megalapozhatják karrierjüket. Országos szintő konferencián és bemutató foglalkozáson igazolták tehetségeink, hogy képesek nehézfémtartalmat meghatározni atomabszorpciós spektrofotométerrel, energia tartalmat meghatározni szárazköpenyes kaloriméterrel vagy éppen megújuló energiaforrásokat – napkollektort, napelemet – bemutatni mőködés közben. Iskolánk jubileumi évétıl, 2012-tıl, mőhelyünk szlogenje is megváltozott: „Csúcsra a csúcstechnológiával!” Valamenynyi foglalkozás, bemutató nyilvános, azon megfigyelıként, vendégként bárki részt vehet.

 A mőhely segíti a taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskolában folyó tehetséggondozást is (közös laborgyakorlatok, vízkémiai mérések, terepgyakorlatok). A mőhelybıl kikerült tanulóink országos versenyeken, a KUTDIÁK mozgalomban és felsıoktatásban kamatoztatják tudásukat.

A nyári szünetben háromnapos komplex természettudományos szaktábort szervezünk. Itt a terepi munkára helyezıdik a fı hangsúly (terepgyakorlat, mérés, megfigyelés, üzemlátogatás).

A tehetséggondozó mőhely tehetségazonosító munkája, a tehetségazonosítás módszerei, elvei

Iskolánk tanárainak közel 80%-a a Debreceni Egyetemen szerezte tanári diplomáját, ezért szinte valamennyien a „debreceni iskolához” tartozónak tekintjük magunkat. Ez meghatározza tehetséggondozó munkánkat is. Az elméleti alapokat a pedagógiai és pszichológiai tanszék kutatói és oktatói teremtették meg számunkra azáltal, hogy ık tartották az „Iskolai tehetséggondozás” címő akkreditált továbbképzést a tehetséggondozásba bekapcsolódott 21 kollégánknak. Az is fontos, hogy tagja vagyunk a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak, így részt veszünk a különbözı szintő tehetségkonferenciákon. Csatlakoztunk a Magyar Tehetségsegítı Szervezetek Szövetségéhez, irányadónak tekintjük és elfogadjuk a Nemzeti Tehetség Program és a Nemzeti Tehetségpont ajánlásait. 

Nálunk a tehetségazonosítás összetett folyamat eredményeként valósul meg. Egyrészt a tokaji tehetséggondozó központ (nevelési tanácsadó) végez tehetségazonosítást. Ezt pszichológusok és fejlesztı pedagógusok végzik különbözı mérılapokkal, mérésekkel és vizsgálatokkal. Ezek leginkább a figyelem, a memória, a logikai képesség, a megértı gondolkodás, a problémamegoldó képesség területére terjednek ki. Természetesen sok egyéb mérést is végeznek (intelligencia, kreativitás, motiváció stb.). Az általuk szolgáltatott adatokat egészítjük ki komplex információgyőjtéssel, tantárgytesztekkel, énképvizsgálattal, a tanulási stratégiák vizsgálatával.

A tehetségazonosítás során alkalmazzuk a szakirodalomból jól ismert tehetségkoncepciókat (modelleket). Leggyakrabban a Renzulli-Mönks komplex tehetségmodell alapján dolgozunk. (A kivételes képességek, a motiváció és a kreativitás személyiségjegyek mellett a család, az iskola és a társak pozitív interakciója jelenti a tehetség megjelenését.)

Czeizel Endre 2×4+1 faktoros modellje szintén népszerő. İ is Renzulli háromkörös modelljébıl indul, de az átlagon felüli képességek körében különválasztja az általános intellektuális képességeket és a speciális mentális képességeket. A társadalmi tényezık száma is négyre módosul. A család, az iskola és a kortárscsoportok mellett hangsúlyozza a társadalom közvetlen szerepét (elvárások, lehetıségek, értékrend). Kilencedik faktorként a sors (élet-egészség faktor) jelenik meg.

A kivételes képesség faktor esetében az intellektuális, mővészeti (képzımővészet, zene, irodalom), a pszichomotoros (sport, tánc, kézügyesség) és a szociális (vezetıi, szervezıi készség, kommunikációs képességek) összetevıket vizsgáljuk. A kreativitásnál fontos a divergens gondolkozás, az eredetiség és a könnyedség, a motivációnál a kíváncsiság, az érdeklıdés, szorgalom, a kitartás, becsvágy és a teljesítménycentrikusság.

Rendszerszemlélető, komplex alkalmazásra törekszünk a tehetségek kiválasztásában. Konkrétan a komplex természettudományos mőhely foglalkozásaira a következı szempontokat hangsúlyozva történik a beválogatás:

  • általános intellektuális képességek (lényeglátás, problémamegoldás, emlékezet, figyelem, kreativitás);
  • természettudományos tárgyakban nyújtott teljesítmények (biológia, kémia, fizika, földrajz);
  • a nevelési tanácsadóból vagy a tanulók korábbi iskoláiból küldött jelentések, jellemzések;
  • általános tanulmányi átlag.

A mőhelyben alkalmazott módszereink

A mőhely munkájához az iskola teljes felszerelését (helyiségek, laboratóriumok, számítógép- és internethasználat, vegyszerek, reagensek stb.) rendelkezésre bocsátja. A foglakozásokat iskolánk természettudományi, környezetvédelmi és a matematika-informatika munkaközösségeinek tagjai vezetik.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen beválogatjuk a mőhely munkájába a tanulókat. 16 fıben gondolkodunk, mivel minden laboratóriumunkban ennyi munkaállomás van. 

A tanulókat a Tokaji Kistérség, a TTTST mőködési területe és a szőkebb beiskolázási körzetünk általános iskoláiból és saját diákjainkból válogatjuk az elızı fejezetben részletesen felvázolt módon. A mőhely témaköreit, tematikáját a tanulókkal megbeszéljük, azokról közösen döntünk. A választott témakör, problémakör értelmezése, bemutatása, tanítása interdiszciplinárisan, holisztikus módszerekkel, a természettudományos tantárgyak (biológia, kémia, földrajz, fizika) idevonatkozó ismeretanyagának komplex feldolgozásával történik. Módszertani szempontokból a már szintén beváltakat – élmény, tapasztalat, tudás – részesítjük elınyben. Gyakorlatorientáltság és a projektmódszer alkalmazása a meghatározó. Az iskolánkban sikeresen folytatott kompetenciaalapú oktatás teret kap a mőhelyben is. A kereszttantervi kompetenciák (módszertani, kommunikációs, intellektuális, személyes és társas) fejlesztése kerül elıtérbe. Tapasztalatból tudjuk, hogy a komplex természettudományos tehetséggondozás és a gyakorlatorientált oktatás számára a kereszttantervi módszertani kompetenciák (megfigyelés, mérés, kísérlet, stratégiai tervezés, IKT-alkalmazás) jelentik az egyik járható utat, de a kitörési pontot is.

Tanulóinkat nagyobbrészt hátrányos helyzető kistérségbıl kapjuk. A kedvezıtlen szociokulturális háttér negatív hatásait csökkentjük, mivel az általunk használt módszerek az EU-ban általánosan alkalmazottak. Sok országban (pl. Hollandia, Ausztria) ezt használják a hátrányos helyzető gyerekek felzárkóztatásához, de a tehetségek helyzetbe hozásához is. Kapcsolódik a kompetenciaalapú oktatáshoz, kreativitáson és kooperáción alapszik, kiemelt szerep jut a kulcskompetenciáknak (kommunikáció, IKT), de megfelel a jelenlegi oktatáspolitikai szemléletnek és elvárásnak is.

Feltétlen alkalmazzuk a projektmódszert. Nagyban számítunk a tanulók önálló munkájára és aktivitására. Az elvégzett munkáról prezentáció keretén belül számolnak be a nagyközönség (szaktanáraink, osztályfınökük, igazgatóik, iskolatársaik stb.) elıtt, mivel bemutató foglakozásokat is tartunk. A foglakozások sorát ismerkedéssel, csoportdinamikai játékokkal kezdjük. Megbeszéljük a tematikát, a követelményeket és az elvárásokat. A projektmódszer elmélete és gyakorlata címő egység a módszert esetleg még nem ismerı tanulók felkészítését szolgálja. A választott témát kis csoportokban és önállóan dolgozzák fel a tanulók. Valamennyi témakört a legkomplexebben, a kapcsolódó természettudományos ismeretek koncentrációjával végezzük. Az adatgyőjtéshez, rendszerezéséhez igénybe vesszük a legkorszerőbb ismerethordozókat. A prezentáció módszerét a csoportok vagy az egyes személyek szabadon választhatják meg (projektorral, írásvetítıvel, poszterkészítéssel stb.). A feldolgozott résztémákat folyamatosan ellenırizzük, az eredményeket megbeszéljük, sort kerítünk önellenırzésre, önértékelésre is. A projekt zárása nem ér véget a prezentációval. Várunk minden résztvevıtıl egy SWOT-analízist az egész évi munkáról, illetve készítünk kérdıíves felmérést is. Ezt a tanulókon kívül elkészítik a foglalkozásvezetı tanárok is. A mőhely munkájába bevont tanárok 3-4 tanuló mentoraként segítı, tanácsadó szerepet is betöltenek.

Eredménynek tekintjük, ha nincs lemorzsolódás, a tanulók részt vesznek a foglalkozások legalább 85-90%-án. A résztvevık jártasságot szereznek a projektoktatásban. Komplex természettudományos alapokon, holisztikus módszerekkel ismerkednek meg valamelyik tudományos témakörrel. Teamekben dolgoznak, fejlıdik a kommunikációs készségük, jártasságot szereznek a digitális technika alkalmazásában. Az eredményekrıl tájékozódhatunk az ellenırzések alkalmával, a prezentáción, a bemutató foglalkozáson, az elkészült projektmunkák értékelésekor és elemzésekor.

A tehetséggondozó munkába bevont tanulók jellemzése 

A tehetséggondozásba bevont tanulókat vagy a pszichológusok, vagy a szaktanárok jelzése alapján vizsgáljuk meg. Fontosnak tartjuk a képességeket, különösen a természettudományok valamelyik területén megnyilvánulókat. Szükséges a motiváltság, de ezt könnyen elérjük a gyakorlatorientáltsággal. Eddig még mindig bevált, ha sok kísérletet csináltattunk (pl. látványos kémiai kísérletek), a laboreszközöket, a mőszereket a tanulók önállóan és szabadon használhatják, laptopot kapnak kölcsön az önálló munkához. Fontos, hogy tudjanak kisebb, nagyobb csoportban dolgozni, de egyéni teljesítményt is kell nyújtaniuk. A kommunikációkészség szintén lényeges (csoportmunka, elıadás, prezentáció). A kreativitás is alapfeltétel, az önálló munkát, a problémák önálló megoldását is elvárjuk a résztvevıktıl. A tartós figyelem, a jó memória, a logikus gondolkodás sokat segít a tehetségígéreteknek. Vállalniuk kell a többletterhelést, a foglalkozásokon, bemutató foglalkozásokon, prezentációkon való részvételt, az értékelést és a minısítést.

Feltétlen szólnunk kell arról is, hogy sikeres munkánkhoz óriási segítséget jelent az innovatív, támogató és kreatív iskolavezetésünk, valamint nevelıtestületünk pozitív hozzáállása. De nagy segítség az általunk létrehozott és vezetett Tokaj és Térsége Tehetségsegítı Tanács is. Hasonlóan sokat segítenek a magyar tehetséggongozás kiemelkedı személyiségeihez főzıdı személyes és jó kapcsolatunk. Szeretnénk külön kiemelni és megköszönni a Borsod-AbaújZemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány, az Oktatásért Közalapítvány, az NTP-OKA, az NTP-KTMK, TÁMOP pályázatok anyagi támogatását!