Jó gyakorlatos bemutató nyílt órák a Gimnáziumban

A bemutató órák megtartására a TÁMOP 3.1.7 pályázat keretében nyílt lehetőségünk, a kezdetek azonban hat évvel korábbra nyúlnak vissza.

2006-ban a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai, Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye, a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet és a Miskolc Városi Pedagógiai Intézet konzorciumot hozott létre és sikeresen pályázott a TÁMOP 3.2.2 „Megújuló pedagógia: Hálózati együttműködés Észak-Magyarországon” projekt megvalósítására. A projekt elsődleges célja az volt, hogy a közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi szintű együttműködését kialakítsa, fejlessze.

Büszkék vagyunk arra, hogy a régióban az együttműködésre felkért öt középiskola közül az egyik a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, hiszen a konzorcium olyan partnereket keresett, amelyek egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkeznek, és ezt képesek átadni más intézményeknek. Az együttműködés során lehetőségünk nyílt jó gyakorlatok kidolgozására, referencia-intézményi előminősítésre való felkészülésre.

A referencia-intézménnyé válás alapfeltételei központilag jól körülhatároltak és szigorúak voltak. A referencia-intézmény jelöltek különböző feladatellátási helyre pályázhattak. Intézményünk a HEFOP 3.1.3 „Felkészülés a kompetencia alapú oktatásra” pályázati sikerének köszönhetően a kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, valamint az ökoiskolai program alapján dolgozó intézmény területén esett át a minősítésen. A formai és szakmai előminősítés feltétele az intézményi fejlesztési terv összeállításán túl iskolai jó gyakorlatok kidolgozása és feltöltése az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. honlapján a Szolgáltatói kosárba.

Iskolánk pedagógusai az alábbi jó gyakorlatokat dolgozták ki:

Felkészülés a kompetencia alapú érettségi vizsgára magyar nyelv és irodalomból – kidolgozója Gintner Tamásné Hornyák Ágnes

Tanulói portfólió készítése magyar irodalom órán – kidolgozója Gintner Tamásné Hornyák Ágnes

Matematikai játékok – kidolgozója Tóthné Móra Melinda

Matematikai projekt témák – kidolgozója Tóth Ferenc

A környezeti kompetenciák fejlesztése az ökoiskolában – kidolgozója Dr. Dankó József.

A helyszíni szemlén a jó gyakorlatok bemutatására is sor került, mely eredményeként iskolánk megkapta az előminősített referencia-intézményi címet. 2011. október 28-án benyújtottuk a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0508 jelű „A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a tokaji kistérség középiskolai referenciaintézménye” című pályázatot, melynek nyerteseként vállaltuk a kompetencia alapú oktatás, a legújabb tanulásirányítási, -szervezési eljárások, a kooperatív tanulási-tanítási technikák népszerűsítését, változatos tanórai felhasználási lehetőségeinek, szakmai munkánknak a bemutatását.

A pályázat keretében vállaltuk bemutató órák tartását, melyre 2012. november 26-án harmadik alkalommal került sor magyar irodalomból és matematikából. A nyílt órákra, melyek párhuzamosan, két helyszínen zajlottak, tantestületünk tagjain, a teljes alkalmazotti körön túl a környékbeli települések általános és középiskoláiból is érkeztek látogatók; valamint szülők és hozzátartozóik is megtisztelték rendezvényünket érdeklődésükkel.

Az órákra a jó gyakorlatok népszerűsítése céljából került sor, amely középpontjában a módszertani újítások elterjesztése állt. A magyar irodalom óra címe: Bibliai témájú portfóliók adaptációjának lehetőségei csoportmunkában.

Az óra keretében a 9. A emelt szintű idegen nyelvi osztály tanulói osztályfőnökük, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes kolléganő vezetésével bemutatták az elkészült portfólióikat, amelyet egy több hetes kutatómunka előzött meg. A szakértői dosszié összeállítása a Biblia témáját felölelő képzőművészeti alkotások témájához kapcsolódott. A diákok a csoportmunkák közben megmutatták rendszerezett ismereteiket. Az óra fókuszában a Bibliához kapcsolódó információk bővítése állt, amelyhez a tanulók segítségül hívták a kortárs irodalmat, földrajzi ismereteiket, a kutatómunka során szerzett tapasztalataikat. A bemutató óra végeztével műhelymunka keretében lehetőség nyílt az óra értékelésére, a kollégák tapasztalatcseréjére, ahol a vendégek megtekinthették a tanulók által készített portfóliókat is. Többen megfogalmazták, hogy jól előkészített, változatos feladatokat és módszereket felvonultató, színvonalas órát láttak, amelyből ötleteket merítettek saját szakmai munkájukhoz.

Az irodalom órával párhuzamosan a kollégium konferencia termében a 11. A osztály emelt szintű matematika-természettudományos csoport hét tanulója Tóthné Móra Melinda tanárnő irányításával Mi a matematika? címmel tartott nyílt órát. A tanulói előadások, prezentációk a magasabb matematika tárgyköréből tárták az érdeklődők elé azokat az ismereteket, amelyeket a tanulók önálló kutatásaik alapján állítottak össze a következő témákban:

Közvélemény-kutatás: Mit jelent az embereknek a matematika?

A matematika axiomatikus felépítése

Gödel nemteljességi tételei

Nemeuklideszi geometriák

Az erlangeni program

Einstein és a fizika

Megoldatlan számelméleti problémák

A tanulók magabiztossága, természetessége, matematika iránti érdeklődése és lelkesedése magával ragadta a hallgatóságot.

Kollégáim és tanulóink nevében szeretném megköszönni valamennyi vendégünk érdeklődését és részvételét rendezvényünkön.

Hasonló nyílt órák tartását a jövőben is tervezzük iskolánkban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Molnárné Tóth Erika
projektmenedzser/szakmai vezető