C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

C. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést.

Az alábbi tevékenységcsoportok további választási lehetőségeket nem tartalmaznak, így ezek változatlan formában történő kiválasztása és megvalósítása INTÉZMÉNYI SZINTEN kötelező (minimálisan összesen 3 képzés intézményenként, melyből 2 kötelezően az 1. tevékenységcsoportból választandó):

1) a köznevelési törvényben megfogalmazott új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítását segítő tanító- és tanártovábbképzések igénybevétele az alábbiak alapján:
– határon túli osztálykirándulás,
– korszerű testnevelés-mindennapos testnevelés,
– közösségi szolgálat,
– tehetséggondozás,
– pályaorientáció;

2) tanulási és magatartási problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések.

D. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe.

Az alábbi tevékenységcsoportok további választási lehetőségeket nem tartalmaznak, így ezek változatlan formában történő kiválasztása és megvalósítása INTÉZMÉNYI SZINTEN kötelező. (1-3 tevékenységcsoportonként minimum 1, azaz összesen minimum 3 képzés intézményenként – ezen felül a jó gyakorlatok átvétele tevékenység megvalósítása is kötelező).

1) részvétel szaktárgyi továbbképzéseken;
2) a megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó tanártovábbképzések igénybevétele, ideértve a korszerű testneveléshez – mindennapos testneveléshez kapcsolódó tanártovábbképzések;
3) Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés
4) jó gyakorlatok átvétele.

Az alábbiakban felsorolt tevékenységek mindegyikének kiválasztása és megvalósítása INTÉZMÉNYI SZINTEN kötelezően választandó. Mivel az egyes pontok további választási lehetőségeket nem tartalmaznak (legfeljebb példákat az érthetőség kedvéért), így a tevékenységek változatlan formában történő megvalósítása kötelező:

1) családpedagógiai továbbképzések igénybevétele,
2) a lelki egészség fejlődését szolgáló, az iskola és a pedagógus számára a leginkább hasznos valamely személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő (például: önismeretet, stressz- és problémakezelést, elfogadást, szocializációt, a motivációt és konfliktuskezelést, személyközpontú kommunikációt, fejlesztőpedagógiai módszereket) továbbképzések igénybevétele,
3) egészségtan, ill. életvitel témájú szakirányú továbbképzés igénybevétele,
4) a rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú továbbképzések igénybevétele,
5) az egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem), a környezettudatos magatartás, a természetismeret kapcsolatai tárgyú továbbképzések igénybevétele,
6) a biomechanikailag helyes testtartást kialakító, speciális mozgás- és tartásjavító tornát oktató továbbképzések igénybevétele
7) a művészetek – így például az egyes táncformák – egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató továbbképzések igénybevétele
8) a társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló tanulói csoportok vezetésére képesítő továbbképzések igénybevétele
9) az elsősegélynyújtás, baleset-megelőzési ismeretek tárgyú továbbképzések igénybevétele
10) az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazásához kapcsolódó továbbképzések igénybevétele (amennyiben releváns a TIOP-1.1.1 konstrukciókból beszerzett eszközökhöz használatához kapcsolódó termékspecifikus képzések)
11) menedzsmentképzés igénybevétele a vezetők számára (a képzés nem a projektmenedzsment tagoknak szól!),
12) pedagógiai módszertani megújulást támogató továbbképzések igénybevétele (ideértve projektmódszer, kooperatív tanulás, a differenciált nevelés, az egyéni bánásmód, a problémás tanulók agressziókezelése, a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás területén),
13) a tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó (pl. tánctanítás, sporthoz kötődő feladatok, stb.) tanártovábbképzések igénybevétele,
14) népismereti továbbképzések (minden releváns nemzetiségre vonatkozóan),
15) honismereti képzések.

A pályázat keretében a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban vállalt továbbképzések:

pályázati kategória

Képzés típusa

óraszám

Résztvevő pedagógusok

C 1_1

határon túli osztálykirándulás

30

5

C 1_2

korszerű testnevelés

30

5

C 2

tanulás magatartási formák

30

10

D 1

szaktárgyi továbbképzés

30

21

D 2

megújuló tartalmi szabályozók

30

10

D 3

IKT alkalmazás

60

10

C 1

családpedagógia

30

5

C 2

lelki egészség fejlődése

30

5

C 3

egészségtan

30

5

C 4

rekreációs és élethosszig tartó testmozgás

30

10

C 5_2

környezettudatos magatartás

30

5

C 6

biomechnaikailag helyes tarttartás

30

5

C 7

művészetek egészség és személyiségfejlesztő…

30

5

C 8

társas kapcsolati készségek

30

5

C 9

eslsősegélynyújtás

30

30

C 10

IKT alkalmazás

30

10

C 11

menedzsmentképzés

30

5

C 12

pedagógiai módszertan

60

10

C 13

tanórán kívüli tevékenység

30

5

C 14

népismeret

30

5

C 15

honismeret

30

5

D 1_4

minőségbiztositás

30

4

D 1_7

vizuális kultúra

30

4

D 2_1

gyermek és ifjúságvédelem

30

4

D 2_2

könyvtárpedagógia

30

4

D 3_1

esélyegygenlőség

30

4

D 3_2

tehetséggondozás

30

4

Az összes igénybevett továbbképzési óraszám: 6.600 óra. A képzések megvalósítási formájaként a hagyományos kontaktórás oktatások mellett blended formájú képzést, e-learning és kontakt órák kombinációjából felépülő oktatási formát is igénybe veszi a projektgazda.