Jogszabályok:

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet

Az írásbeli érettségi vizsgák időpontja.  2020. május 4. – május 21.

Az érettségi vizsgák időpontjai tantárgyanként

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 2020. május 4. (hétfő) 9.00
Matematika Matematika 2020. május 5. (kedd) 9.00
Történelem Történelem 2020. május 6. (szerda) 9.00
Angol nyelv Angol nyelv 2020. május 7. (csütörtök) 9.00
Német nyelv Német nyelv 2020. május 8. (péntek) 9.00
Kémia Kémia 2020. május 12. (kedd) 8.00
Földrajz Földrajz 2020. május 12. (kedd) 14.00
Biológia Biológia 2020. május 13. (szerda) 8.00
Ágazati szakmai vizsgatárgyak

(pedagógiai ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, informatikai ismeretek, környezetvédelmi ismeretek)

Ágazati szakmai vizsgatárgyak (pedagógiai ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, informatikai ismeretek, környezetvédelmi ismeretek)  

2020. május 14.(csütörtök) 8.00

–                     Informatika 2020. május 15.(péntek) 8.00
  Belügyi ismeretek 2020.május 15. (péntek) 14.00
Informatika 2020. május 18.(hétfő) 8.00
Fizika Fizika 2020. május 19.(kedd) 8.00
  Vizuális kultúra 2020. május 19.(kedd) 14.00

 

Az írásbeli érettségi vizsgák 2020.május 4-én (magyar nyelv és irodalom), május 5-én (matematika), május 6-án (történelem), május 7-én (angol nyelv) és május 8-án (német nyelv) 9.00 órától kezdődnek!!!!!! Vigyázat! Csak az első héten van 9 órai kezdés!

Az érkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

A 9.00 órától kezdődő érettségi vizsgák napján 8.00-tól lehet bejönni az iskola épületébe egymástól megfelelő távolságot tartva a következő beosztás szerint:

 • a A és B osztályos tanulók-a főbejáraton,
 • a C és D osztályos tanulók a sportcsarnok felőli bejáraton,
 • a E és F osztályos tanulók a büfé melletti bejáraton.

A belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező. Maszkot, és igény szerint védőkesztyűt is igyekszünk biztosítani, amit szintén belépéskor adunk át. Ennek ellenére, aki tud, hozzon védőfelszerelést magával!

A könyvtár elé a visszahozott tankönyveiteket egy táskában (a név és az osztály megjelölésével ellátva) tegyétek le az ott jelenlévő könyvtáros irányításával. Ezt követően mindenkinek a kijelölt vizsgaterembe kell mennie. A terembeosztásról a krétában kaptok majd értesítést, ezt folyamatosan figyeljétek, de a belépéskor osztályfőnökeitek is segítségetekre lesznek.

A termekbe a felügyelő tanárok egyenként engednek majd be titeket. Ők jelölik ki a helyeteket is. A terembe lépve is kötelező a kézfertőtlenítés.

8.30-ra minden diáknak a helyén kell ülnie. Ekkor kezdődik majd Molnárné Tóth Erika igazgatónő érettségi vizsgáról szóló tájékoztatója az iskola rádión keresztül.

Az írásbeli vizsgát befejezve mindenki azon az ajtón hagyja el az iskolát, amin belépett. Az épület elhagyása előtt kell a használt védőkesztyűket a biztonsági előírásoknak megfelelően előkészített szemetesbe dobni.

A többi napokon lévő érettségi vizsgák napját és kezdési időpontját a fenti táblázatban látjátok. Ezek kezdési időpontja 8.00. Kivétel a belügyi ismeretek, a földrajz és a vizuális kultúra, amelyek 14 órától kezdődnek. Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább fél órával meg kell jelenni az alkalomhoz illő öltözetben.

Az ágazati érettségi vizsga napján (május 14-én 8.00) a beléptetés a következő helyszíneken történik:

 1. E osztály a büfé melletti ajtón
 2. D és F osztály a főbejáraton lép be az épületbe, legkésőbb 7.30-kor.

 

Amennyiben – indokolt esetben – az iskola könyvtári állományából szeretne valaki érettségin használható segédeszközt (atlasz, függvénytáblázat, szótár) a vizsga időtartamára kölcsönözni, az április 20-án kapott KRÉTA üzenetben leírt módon 2020. április 23-án 14 óráig előzetesen jelezheti ezt a szándékát.

 

Írásbeli érettségi vizsga

 • KÖZÉPSZINTEN a vizsgázót az írásbeli vizsgán a nevével azonosítják. Ezt kell rávezetni a feladatlap minden oldalára, mind pedig arra a borítékra, melybe a kidolgozott feladatlapokat beleteszik.
 • EMELT SZINTEN az adott tantárgy érettségi vizsgájának kezdetekor minden tanuló kap egy azonosító jelet, mely a diákot a későbbiekben az adott tantárgyból azonosítja az írásbeli érettségi vizsgán. Ezt az azonosítót a vizsgázóknak mind a kiosztásra kerülő feladatlap összes oldalára, mind pedig arra a borítékra, melybe a kidolgozott feladatlapokat beleteszik, pontosan rá kell írniuk.
 • A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény / emelt szinten a megyei kormányhivatal (KH) bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.
 • Az érettségi vizsgán az íróeszközökről és a segédeszközök egy részéről a vizsgázók, másik részéről az iskola gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán íróeszközként kék és fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető. A dolgozatban hibajavító NEM használható!
 • A vizsgázónak magával kell hoznia a személyazonosságát igazoló okiratai közül legalább egyet (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal).)
 • A vizsgázók termekbe osztását az intézmény az érettségi vizsga kezdete előtt határozza meg. A termen belüli ülésrendet a felügyelő tanár határozza meg úgy, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák.
 • A felügyelő tanár a személyazonosság ellenőrzése céljából betekint az igazoló okiratba, és ezt összeveti a vizsgáztatási dokumentumokon szereplő adatokkal.
 • EMELT SZINTEN a felügyelő tanár a vizsgázónak az előre meghatározott azonosító jelével ellátott borítékot átadja. Az azonosító jelet a vizsgázó köteles minden feladatlapon és pótlapon is feltüntetni. A feltüntetett számok egyezőségét a felügyelőtanárral a vizsga befejezésekor ellenőrzi.
 • A vizsga során csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény / emelt szinten a megyei kormányhivatal (KH) bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.
 • A vizsgán az írásbeli feladatlap minden oldalára és a pótlapokra is rá kell vezetni középszinten a vizsgázó nevét, emelt szinten a vizsgázó egyedi azonosítóját. A név/azonosító felírása része a kidolgozási időnek!
 • Ha a feladatlap nyomdai hibás, a felügyelő tanárnak szólni kell, aki intézkedik egy hibátlan feladatlap beszerzéséről. Az így kiesett idővel a vizsgaidőt meg kell növelni!
 • A feladat elkészítéséhez sem a felügyelő tanártól, sem a többi vizsgázótól segítség nem kérhető. Aki ez ellen vét, szabálytalanságot követ el!

Az írásbeli vizsga menete

 • A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni. Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll (pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész esetében a borítékba helyezve) át kell venni.
 • A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba helyezve, de azt nem lezárva) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját. Ezek után összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét. A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére fordított idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot. A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban. Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll, a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi. A vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat áthúzta-e.
 • A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészből.

A vizsga megszakításának következményeiről

 • Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak.
 • Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. Az igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.
 • Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.
 • A vizsgázónak indokolt esetben a felügyelő tanár engedélyezheti, hogy rövid időre elhagyja a vizsgahelyet. Ebben az esetben a felügyelő tanár a vizsgadolgozatra és a vizsga jegyzőkönyvébe is bevezeti a hely elhagyásának és a visszaérkezésnek az idejét is. A távozás ideje alatt a vizsgázó nem kommunikálhat a többi vizsgázóval. Aki ez ellen vét, szabálytalanságot követ el!

Szabálytalanságok kezelése

 • Szabálytalanságnak minősül az érettségi vizsgára vonatkozó szabályok megszegése. (mobiltelefon használata, fegyelmezetlenség, meg nem engedett segédeszközök használata, a terem engedély nélküli elhagyása stb.)
 • Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsga befejezését követően a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult.
 • Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:
 • a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.
 • b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni.

 

A kijavított dolgozatok megtekintése

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és a javítási-értékelési útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket – az igazgató rendelkezése szerint – a vizsgázónak meg kell téríteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani A kijavított dolgozat megtekintésének pontos időpontja 2020. május 29. 8 és 16 óra között. Esetleges észrevételét a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának. A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje: 2020. június 2. 16 óra. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A benyújtott észrevételről középszintű érettségi vizsga esetén a vizsgát szervező intézmény pedagógusaiból álló vizsgabizottság, míg emelt szintű vizsga esetén a KH által kijelölt – a vizsgát szervező intézménytől – független szakértő dönt.

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

 

A középszintű írásbeli vizsgán használható segédeszközök

 

Tantárgy Vizsgázó biztosítja Iskola biztosítja
Belügyi rendészeti ismeretek körző, vonalzó, íróeszköz
Biológia szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
Élő idegen nyelv (angol, német) nyomtatott szótár

(csak a IV. részhez)

CD lejátszó a III. részhez
Fizika függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
Földrajz I. feladatlap megoldásához nem használható segédeszköz!

II. feladatlap megoldásához használható segédeszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó

Informatika vonalzó számítógép a megfelelő szoftverekkel
Informatikai ismeretek –            internetelérés nélküli számítógép, megfelelő szoftverekkel, forrás fájlok
Környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is)
Magyar nyelv és irodalom termenként 4 helyesírási szótár
Matematika függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő
Pedagógia ismeretek –           
Rendészet ismeretek –           
Társadalomismeret az írásbeli vizsgát projektmunkával kell teljesíteni
Történelem az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásáért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz vizsgatermenként 3 helyesírási szótár
Vizuális kultúra

 

 

 

 

Az emelt szintű írásbeli vizsgán használható segédeszközök

 

Tantárgy Vizsgázó biztosítja Iskola biztosítja
Biológia szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
Élő idegen nyelv (angol, német) nyomtatott szótár (csak a IV. részhez) CD lejátszó a III. részhez
Informatika vonalzó számítógép a megfelelő szoftverekkel
Kémia függvénytáblázat periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
Magyar nyelv és irodalom vizsgatermenként 4 helyesírási

szótár

Matematika függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő
Pedagógia ismeretek
Történelem I. feladatlap: nem használható segédeszköz

II. feladatlap (esszé): az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásáért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz