ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Tisztelt Látogató!

A Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Iskola a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Ön önkéntes, kötelezettségektől mentes felhasználó, ezáltal hozzájárul adatai kezeléséhez.

Felelősség

A weboldalt a lehető legnagyobb gonddal készítettük. Ennek ellenére nem tudjuk szavatolni az itt található információk hibátlanságát. Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon a weboldal használatából adódnak, amennyiben azokat nem szándékosság vagy súlyos hanyagság okozza. Honlapunkról hivatkozások mutatnak olyan internetoldalakra is, amelyeket nem az Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma üzemeltet. A gondos tartalmi ellenőrzés ellenére a kapcsolódó külső linkek tartalmát illetően intézményünk nem vállal felelősséget.

Az Ön által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeljük, azokat az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem tesszük hozzáférhetővé. Az Intézmény – mint adatkezelő –  adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Ön a honlapot ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlapot regisztráció nélkül látogathatja, és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje gyermeke, valamint az Ön személyes adatainak kezelését és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) is előírja.

Jelen tájékoztatással fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek teszünk eleget.

Az Adatkezelő adatai:

Név: Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
Székhely: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.
Fenntartó: Szerencsi Szakképzési Centrum
Székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi út 125.
Weblap: www.tfg.hu
Kapcsolattartás: Molnárné Tóth Erika, igazgató
Telefon: 47/352-026
E-mail: tfg@tfg.hu

Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fentiekben rögzített címekre küldheti. Válaszunkat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján közhatalmi szerveknek történik.

A Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, továbbá elkötelezett ezek védelmében és minden lehetséges eszközt megragad annak érdekében, hogy az adatkezelési tevékenysége során a természetes személyeket, különösen a gyermekeket a GDPR rendelet szerinti védelemtől ne lehessen megfosztani, ezért a GDPR rendelet 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. Az adatkezelés során nem történik profilalkotás.

I. Adatkezelési célok

A Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma mint adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 • Tanulói jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése
 • Munkavállalói jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése
 • Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés
 • Látogatói adatkezelés a honlapján
 • Érintettek jogainak védelmével kapcsolatos adatkezelés
 • KRÉTA elektronikus napló

II. Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz

Személyes adatot kizárólag megfelelő jogalappal lehet kezelni. A Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma mint adatkezelő a GDPR 6. cikkében rögzített jogalapok alapján, az alábbiak szerint kezeli jogszerűen a személyes adatokat.

 1. Az érintett vagy az érintett gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor, és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte (honlap látogatása, intézmény iránt érdeklődés, előzetes regisztráció, felvételi eljárásban való részvétel, tandíjmérséklési pályázat, e-napló, képmás/hangfelvétel készítés és felhasználás során).
 2. Szerződés teljesítése (munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszony, gyermekétkeztetés, az iskolai oktatás-nevelésen felüli szolgáltatások igénybevétele, együttműködési megállapodás kapcsán).
 3. Jogi kötelezettség teljesítése (beírási napló, törzslap, értesítő ellenőrző, bizonyítvány, elektronikus osztálynapló, csoportnapló, egyéb foglalkozási napló, vizsgajegyzőkönyv, tantárgyfelosztás, tanulói nyilvántartás).
 4. Jogos érdek (érdekmérlegelési teszt eredményétől függően).

III. Az adatkezelés időtartama

A GDPR rendelet alapelvként rögzíti többek között a korlátozott tárolhatóság és a pontosság elveit. Tekintettel ezen elvekre, az adatkezelés időtartama szerződés teljesítése, valamint jogos érdek esetén 5 év, jogi kötelezettség teljesítése esetén a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 1 év, a hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén pedig a hozzájárulás megadását követő 1 év. Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonja, ez esetben az adatkezelés a visszavonó nyilatkozat beérkezéséig terjedhet.

IV. Az érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek, illetve törvényes képviselőjének a jogszabályban meghatározott jogai vannak, melyek a következők:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazításához való jog
 3. törlési jog
 4. az adat kezelésének korlátozása
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

V. Adatbiztonsági intézkedések

A Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Info tv., a GDPR rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

VI. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

A Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma kéri jelen Adatkezelési Tájékoztató szíves tudomásulvételét.