Jogszabályi háttér

CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

4. § (13): A közösségi szolgálat anyagi érdektől független
5. § (4): Az érettség bizonyítvány feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. SNI tanulók szakértői bizottság javaslata alapján mentesíthető.
97. § (2): Először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében alkalmazandó.

110/2012 Kormányrendelet (Nat)

Ösztönzi a személyiség fejlesztését, a szociális érzékenység, a segítő magatartás kialakulását.

20/2012. EMMI rendelet

133. § (1): A közösségi szolgálat elvégzését legkésőbb az érettségi bizonyítvány kiadásáig kell igazolni (június!)
(2): A közösségi szolgálat keretei az alábbi területek:

 • egészségügyi (Dombi Sámuel, Időskorúak Otthona, Gyermekotthon, kórházak)
 • szociális, jótékonysági (családsegítő, anyaóvó, hajléktalan szállók stb.)
 • oktatási (TFG – korrepetálás, parkgondozás, építés, kisebb javítások, takarítás, általános iskolák, napközis táborok, táborok)
 • kulturális és közösségi (Kult. és Konf. központ, könyvtár, múzeum)
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • óvodás korú, SNI gyerekekkel, idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység (óvoda)

(3): szükség szerint mentort kell biztosítani
(4): 9-11. évfolyamos tanulók számára három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg az iskola a szolgálat teljesítését (indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni a tervtől)
(5): A koordináló pedagógus az 50 órán belül – a mentorral közösen – legfeljebb 5 órás felkészítő, 5 órás záró foglalkozást tart.
(6): Egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő, melybe az utazás nem számítható be.
(7): Alkalmanként legkevesebb 1, legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető szolgálat.
(8): A közösségi szolgálatról a tanuló naplót köteles vezetni.
(9): A dokumentálás kötelező eleme:

 • jelentkezési lap (jelentkezés ténye, tervezett hely, idő, szülő egyetértő nyilatkozata)
 • az osztálynaplóban, törzskönyvben dokumentálás
 • a teljesítésről két példányban igazolás (tanuló, intézmény)
 • a dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzat rögzíti
 • iskolán kívüli szervezetekkel együttműködési megállapodást kell kötni

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

3. § (1): Fogadó szervezet lehet: helyi, nemzetiségi önkormányzat (idős személyek ellátása, gondozása, helyi közfeladatok ellátása, szociálisan rászorult személyek segítése, gyermekek kísérésének segítése), költségvetési szerv, civil szervezetek, egyházi jogi személy, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, közoktatási, felsőoktatási, muzeális, nyilvános könyvtár, levéltár, közművelődési intézmény.
5. § (3): A 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységét 20 óra és 6 óra között nem végezheti.
(4): A 16. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg

            tanítási szünet alatt a napi 3, heti 12 órát, heti 1 nap pihenéssel,
tanítási időben a heti 6 órát,
tanítási napon a napi 2 órát,
tanítási napon kívül a napi 3 órát.

(5): A 16. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes tevékenységre fordítható ideje nem haladhatja meg a napi 4 és fél órát, a heti 18 órát.
(6): A 18. életévét be nem töltött önkéntes a tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 14 óra pihenőidőt kell biztosítani.
8. § (1)–(2): A befogadó intézmény kötelezettségei (biztonságos munkavégzés, pihenőidő, ismeretek, kiskorú önkéntes felügyelete)
9. §: Az önkéntes kötelességei (előírások betartása)
10 §: Az önkéntes nem felel a károkozásért, ha a figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett.

A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. Kormányhatározat

Az önkéntesség meghatározása.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

A tevékenység megszervezése az iskolában

 • az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógust
 • fel kell térképezni a helyi, közvetlen környezetben lévő lehetőségeket
 • elfogadható az intézményen belül szervezett tevékenység (korrepetálás, parkrendezés)
 • a tanulók tájékoztatása a választható lehetőségekről (önkéntes választás biztosítása)
 • a szolgálat szombat, vasárnap és iskolai szünetekben is megszervezhető
 • első szülői értekezleten a szülők tájékoztatása (PP, Házirend)
  • ha a tanuló lakhelye és az iskola székhelye nem azonos, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot – szülők felelőssége, aktív segítsége! (30 km-es körzeten belül szervezhető)
  • az egyes tevékenységi területek a szülő/tanuló írásbeli kérelmére változtatható
  • a PP-ben rögzíteni kell, hogy az iskola mely évfolyamon szervezi meg a közösségi szolgálatot és mely tevékenységi körökben; az éves munkatervben rögzíteni kell a feladatokat és felelősöket
  • a csoportos foglalkozások szervezésekor a 3 óra ideális
  • a szülőnek írásban kell jeleznie az iskola felé, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének
 • a pedagógus lehetőség szerint az első alkalommal legyen jelen, a továbbiakban pedig kísérje figyelemmel a szolgálat teljesítését

A közösségi szolgálat dokumentálása

Az iskolai dokumentumokban (PP, SZMSZ, Házirend) rögzíteni kell a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat; mely évfolyamokon írja elő, milyen tevékenységi körökben szervezi meg a közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő írásbeli kérésére lehet eltérni.
Jelentkezési lap – szülő aláírásával kell beadni.
Közösségi szolgálati napló – naprakész vezetése: tevékenység leírása, reflexió. Hangfelvétel, fénykép, film is készíthető.
Osztálynapló – havonta be kell jegyezni, melyik tanuló hány órát teljesített.
Bizonyítvány – megjegyzés rovatban kell rögzíteni a teljesítés tényét.
Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló számára nem adható ki az érettségi bizonyítvány.
A szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot addig kell megőriznie a tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet.
A jelentkezési lap, igazolás, napló formanyomtatványok egységesek, már elérhetők.

Bármilyen információ elérhető: www.kozossegi.ofi.hu