A Szerencsi Szakképzési Centrum

Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terve

 

Célunk a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálása, a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése.

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, betartása mindenki számára kötelező.

 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

 

Az intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, illetve a hatóságilag elrendelt karantén tényéről.

A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró maszk használatára vonatkozó szabályok betartását.

A megfelelő fizikai távolságtartás rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani (könyvtárban, büfében). Az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt hangsúlyt fektetünk. A csoportosulás felszámolására vonatkozó felszólításnak – bármely intézményi alkalmazottól érkezik – köteles mindenki engedelmeskedni.

Hivatali ügyintézés során egyszerre csak egy tanuló/szülő léphet be bármely irodába. Az irodákban a maszk viselése kötelező.

Könyvtári kölcsönzés során csak a kölcsönző tanuló tartózkodhat a könyvtárban.

A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.

A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás elsősorban elektronikus levelezés, telefonos megkeresés útján történik.

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

Az intézménybe való belépés előtt digitális lázmérővel mérjük a tanulók, oktatók, alkalmazottak, valamennyi épületbe lépő személy testhőmérsékletét. Amennyiben a mérés miatt a főbejáratnál torlódás alakul ki, az épület északi és déli bejáratát megnyitva csökkentjük a tömeges várakozást, a zsúfoltságot. Akinek a mért hőmérséklete magasabb, mint 37,5 oC, 15 percig a bejárat melletti elkülönített részben foglal helyet az újabb mérésig. Az a személy, akinél a kontroll mérés is lázat mutat, nem léphet be az épületbe. Ebben az esetben értesítjük az iskolaorvost.

Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal nem megoldható, a tanulót a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig el kell különíteni.

Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre, vagy annak gyanújára utaló jel azonosításra kerül a szakképző intézményben, akkor az igazgató javaslatára a főigazgató elrendeli a szükséges intézkedéseket, és azokról a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatást nyújt.

Az intézmény bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata az intézménybe érkezéskor minden belépő számára kötelező.

A tanórákon, a közösségi terekben a szájmaszk szabályos használata kötelező! A tanórát tartó pedagógus a tanítási órán sem mellőzheti a maszk használatát, mindemellett a védőtávolság tartására kötelezett.

Néhány csoportbontás nélküli tanórát szeptembertől online oktatással szervezünk meg, amelynek részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza. Ezeket a korábbiakban kialakult rend szerint tartjuk továbbra is.

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Mivel az online oktatás időszakában az egészségügyi ellátás nem megszervezhető, a szűrővizsgálatok, és egyéb feladatok elvégzése felfüggesztésre került.

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki tartós betegsége miatt a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, erről szakorvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.

A távolmaradás időszakában (tartós betegség vagy karantén) a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett köteles az online oktatásban részt venni.

Az online oktatásban résztvevő krónikus beteg tanulók minden évfolyamon, valamennyi tantárgy esetében a kiemelt fontosságú számonkéréseket (akár írásbeli, akár szóbeli) kiscsoportos vagy egyéni konzultáció keretében a szaktanárral egyeztetve kötelesek teljesíteni.

A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet miatt a szakképző intézményekben – így iskolánkban is – a közismereti es szakmai elméleti tanórákat on-line módon szervezzük meg.

Azokat a tanulókat, akik nem rendelkeznek az online oktatáshoz megfelelő eszközökkel, iskolánk eszközök kölcsönzésével is segíti, laptopot és tabletet adtunk át használatra az azt igénylő tanulóknak. Az iskola épülete nem zár be. Az oktatók az iskola infrastrukturáját továbbra is használhatják az oktatás során.

Az osztályfőnökök ellenőrzik, hogy az egyes osztályokban az online kapcsolattartási formák működnek-e, és valamennyi érintett tanulót, illetve szülőt vagy gondviselőt elérik-e. A KRÉTA rendszert használjuk a tanulókkal és szülőkkel (gondviselőkkel) folytatott hivatalos kommunikációra. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést részesítjük előnyben. Amennyiben lehetséges, az iskolalátogatási és más igazolások kérése az intézmény központi e-mail címére történő elektronikus igénybejelentéssel történik.

 

A KIS LÉTSZÁMÚ JELENLÉTI KÉPZÉS (SZAKMAI GYAKORLATI OKTATÁS, EMELT SZINTŰ CSOPORTOK) VALAMINT AZ ŐSZI ÉRETTSÉGI ÉS A KORÁBBAN MEGHIRDETETT ORSZÁGOS VERSENYEK ISKOLAI FORDULÓINAK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

Az iskola épületébe csak egészséges személy léphet be. Egy tanulócsoport maximum 9 résztvevőből állhat.

 

A megjelölt eseményeken a 1,5 méteres védőtávolság valamint a maszk szabályos (orrot is eltakaró) viselése kötelező. A maszk szabályos viselésének megtagadása az intézkedési terv súlyos megszegése.

A tanulók, versenyzők és vizsgázók a kijelölt helyiségekben, előadó- és szaktantermekben, laboratóriumokban csak szaktanári engedéllyel tartózkodhatnak.

A tanár érkezéséig a diákok az előadótermek/szaktantermek/laboratóriumok közelében a védőtávolság betartásával, a maszk szabályos viselése mellett várakoznak. A termekben a tanulók a lehető legnagyobb távolságra helyezkednek el egymástól, a termet az első soroktól egyenletesen töltik fel.

A laboratóriumokban a kézmosási lehetőség adott, amit a gyakorlatok elején és végén is el kell végezni.

A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez (pl. informatika, önvédelem), testnevelés órán használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.

A csoportbontásban tartott órákon kötelező az állandó ülésrend kialakítása, betartása. A termekben el kell helyezni a teremre vonatkozó órarendet és az ott tartózkodó csoportok ülésrendjét, amelytől eltérni nem lehet.

Az osztálytermekben a padokat összetolni tilos!

Az alagsori laboratóriumban beépített UV lámpák vannak, ezeket éjszakai időszakban a helyiség fertőtlenítésére alkalmazni kell.

A kiscsoportos jelenléti oktatás esetén az iskolában tartózkodás időtartamát a minimumra csökkentjük. Ezért akinek véget ért a tanítás vagy az őt érintő más esemény, köteles a lehető legrövidebb időn belül elhagyni az intézményt, a korábbi tömegközlekedési eszközzel hazautazni.

 

A módosítások, a szájmaszk használatára vonatkozó szigorítások elsősorban az oktatók, valamennyi iskolahasználó egészségének védelmét, a vírus terjedésének lassítását célozza. Betartása mindenki számára kötelező!

Tokaj, 2020. november 13.

 

Járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv kiegészítése a

2020. november 11. követő időszakra

 

A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, értékelésének általánosan alkalmazható formái, gyakorisága, rendje, az évfolyam tanulmányi követelményei teljesítésének rendje, feltételei

A közismereti és szakképzési kerettantervekben foglalt tantárgyi struktúrától nem térünk el. A tanév elején elkészített tanmenetet minden oktató felülvizsgálja, és azokat a tananyagrészeket, témákat, amelyek online könnyebben taníthatók, elsajátíthatók, átcsoportosíthatja.

A minden évfolyamra, osztályra, tantárgyra kiterjedő körültekintő online oktatás mellett prioritást élveznek az érettségi, szakmai, ágazati alapvizsga előtt álló osztályok, emelt szintű érettségire készülő csoportok.

A tanulókkal való kapcsolattartás helye: a Kréta, illetve az MS Teams. A diákok számára követhetőbb, ha mindannyian egységes felületet használunk. Az MS Teams mint keretrendszer alkalmas arra, hogy abban szervezzük az online oktatást. A naplózásra, jegyek nyilvántartására továbbra is a Krétát használjuk. A kollégák nagy része az osztályokban facebook zártcsoporttal is rendelkezik, ezen keresztül az eddigieknek megfelelően továbbra is tartják a kapcsolatot a tanulókkal.

Folyamatosan ellenőrizzük, hogy a diákok együttműködnek-e. A kapcsolatfelvétel után minden konzultáció alkalmával visszajelzést várunk arról, hogy a küldött tananyagot a tanuló megkapta, letölteni, használni tudta. A kitűzött feladatokat megoldva, kérésünkre határidőig vissza kell küldenie mindenkinek.

A határidőt az oktató a kapcsolattartás csatornáján írásban rögzíti. Ennek elmaradása esetén általános elv szerint a határidő a soron következő ugyanolyan jellegű óra (tehát valós idejű online, illetve tananyagküldős) kezdésének időpontja.

 

Abban az esetben, ha a tanuló három alkalommal nem vesz részt a valós idejű tanórán, az együttműködés elmaradásáról, megtagadásáról a szaktanár jelzi az osztályfőnöknek, aki értesíti a szülőt. Az online oktatástól való további távolmaradás esetében a gyermekvédelmi hatóságot.

 

A digitális tananyag típusai:

 • témavázlat
 • ppt
 • tankönyvben, szöveggyűjteményben, munkafüzetben található feladatok kijelölése
 • youtube csatornán elérhető órák, digitális tananyagtartalmak linkjeinek elküldése
 • gyakorló feladatok, teszt és esszé
 • filmek linkjeinek elküldése
 • szólista küldése, szótároldalak, weboldalak ajánlása
 • irodalmi alkotások digitális forrásainak elküldése
 • projekt munka

 

Számonkérés:

Ideje: a számonkérés típusától függően megfelelő időtartamot biztosítva az elkészítéshez

Írásbeli számonkérés típusai:

 • esszé íratása (előre megadott szempontok szerint, forrásokkal)
 • tesztfeladatok
 • online-tesztek (Redmenta, Teams)
 • ppt készítése
 • rajzok
 • egy kijelölt témakör vázlatos feldolgozása
 • házi dolgozat
 • mintafeladatok alapján megoldható önálló feladat
 • tankönyvben, munkafüzetben megtalálható feladatok megoldatása
 • vázalt/kivonat készítése
 • beadandó feladat – a tantárgy specifikációinak megfelelően
 • saját kézírással írt kifejtős feladat fényképének visszaküldése, képernyőfotó küldése

 

Szóbeli számonkérés típusai:

 • online szóbeli felelet bármely tantárgyból

 

Értékelés:

 • a számonkérés típusától függően esszé írásnál, teszteknél, ppt-nél érdemjeggyel történő osztályozás
 • önállóan megoldott feladatsor esetén százalékos, esetleg érdemjeggyel történő értékelés
 • tankönyvi feladatok megoldásánál plusz pontokkal
 • szóbeli számonkérés esetében a hagyományos tantárgyi értékelési rendszer szerint

 

Több tantárgy esetében rengeteg digitális anyag érhető el, amelyben a szaktanárok segítik az eligazodást. Kérjük, ezeket a segítségeket lehetőség szerint igyekezzetek kihasználni.

Az oktatók – ideértve az óraadókat is – munkavégzésének formái, rendje, beosztása, a Krétában való dokumentálás módja

 

Az oktatók többségében otthoni munkavégzésben, online munkarendben dolgoznak. Ennek feltételei többségében rendelkezésre állnak, amennyiben nem, az oktatók a munkájukat (online oktatás) az iskola épületében is végezhetik. Lehetőség van azonban kiscsoportos óratartásra is. Ezt minden esetben az oktató egyezteti a tanulókkal. Ezeken az, elsősorban emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítést célzó órákon a részvétel ajánlott, de nem kötelező. Akik ilyen kontakt órán vesznek részt, a be- és hazautazás miatt, mentesülnek az aznapi valós idejű órán való részvétel alól. A tanuló azonba köteles az osztályfőnököt és a szaktanárokat értesíteni arról, hogy tényleges kontakt órán való részvétel miatt marad távol az online órától.

A teljes oktatói testület, az óraadók, illetve valamennyi munkaközösség saját iskolai internetes levelező listával, Teams-csoporttal rendelkezik.

A Teams-en tartott órák felvételére csak az órát tartó tanár jogosult a tanulók engedélyének kikérését követően. A tanulók semmilyen indokkal nem rögzíthetik a tanórát, erre az órát tartó oktatót kérhetik meg. A jogosulatlan rögzítés fegyelmi vétségnek minősül, eljárást von maga után.

A mindenkit érintő általános információkat a Kréta felületére feltöltjük, ezen túl az osztályfőnökök a már megszokott úton is tájékoztatják a tanulókat a teendőkről. Napi rendszerességgel köteles mindenki figyelemmel kísérni az iskola honlapját www.tfg.hu és a KRÉTA e-Ügyintézés felületét.

Az oktatók az otthoni munkavégzés miatt munkájukat saját maguk osztják be az alábbiak figyelembevételével:

 • 8-16 óra között kötelesek munkájukat úgy végezni és szervezni, hogy bármilyen megkeresés (e-mail, telefon) esetén rendelkezésre álljanak,
 • minden oktatónak kötelező minden csoportjában legalább hetente egy valós idejű órát tartania(kivétel: a heti egy órás tantárgyak esetében minden második héten tartanak órát),
 • a nagy létszámú osztályok esetében az eredményesség érdekében az oktatónak lehetősége van csoportbontásban tartani valós idejű órát
 • valamennyi oktatónak jeleznie kell az osztályfőnöknek és a munkaközösség-vezetőnek, hogy mely óráit tartja valós időben,
 • a nem valós idejű órákon anyagot küldünk a gyerekeknek,
 • azon tárgyak esetében, amelyek a tanév kezdetétől online zajlanak, 13 óra után küldjük az anyagot, testnevelésből hetente egyszer, hétfőn,
 • az oktatók a tanulók által visszaküldött anyagot mentik saját adatbázisukba és kötelesek átnézni, javítani, értékelni, visszajelzést adni,
 • az érdemjegyes értékelést a Kréta rendszer értékelés felületén rögzíteni kell,
 • az oktatók az érvényes tantárgyfelosztás szerinti órarendi óráikat a Kréta felületén naplózzák azzal a kikötéssel, hogy a tanulók hiányzását nem rögzítik, a jelenlétet üresre állítják.

 

Vészforgatókönyv: minden munkaközösségben ki kell alakítani a második vonalat, hogy az esetleges oktatói megbetegedések esetén is zavartalanul folyhasson tovább a tanulók előrehaladása, vizsgára készítése. A beteg oktató e-mail-ben értesíti a munkaközösség-vezetőt és az intézmény igazgatóját a megbetegedés tényéről és várható idejéről. A munkaközösség-vezető kijelöli a helyettesítő tanárt.

A munkaközösségek speciális oktatásszervezése

Magyar-történelem munkaközösség

Magyar nyelv tárgyból, mivel érettségi tantárgy, heti egy órát kötelező megtartani annak ellenére, hogy heti egy óra szerepel az órarendben.

Matematika-fizika munkaközösség

Az online oktatás alatt a számonkérés folyamatos, például fotón visszaküldött dolgozat javítva, Redmenta, Teams felületen küldött házi feladat stb. Ezek a számonkérések röpdolgozatnak tekinthetők (1-2 alkalommal az 5 hét alatt). Januárban, a félév előtt, közös kontakt órákat követő ismétlés után íratható témazáró dolgozat, elsősorban akkor, ha az online oktatás alatt szerzett osztályzatok jelentősen eltérnek a tanév elején kapott értékelésektől. Ezek a dolgozatok, ha az idő engedi, több alkalommal, több témakörből is megírathatók.

Idegen nyelvi munkaközösség

Az órák számának 50%-át valós idejű óratartással valósítják meg.

Az óra tartására használt felületek: Teams, Skype, anyagokat a Krétán keresztül küldünk, folyamatos azonnali kapcsolattartás: Messenger, Facebook csoportok, kiegészítő platformok: Quiziz, Kahoot, YouTube, Discord, Redmenta, Learning Apps

 

Informatika munkaközösség

Olyan szakmai tárgy esetén, amely nem része az érettséginek vagy szakmai vizsgának (linux, irodai szoftverek) heti 1 alkalommal csak anyagot kapnak a tanulók.

Informatika/digitális kultúra tárgy esetén az online órák keretében elsődleges cél az online oktatásban használt platformok, eszközök megismerése, felmerülő problémák megoldása.

Az 1/13. évfolyam félévkor esedékes ágazati alapvizsgáját az akkori járványügyi előírásoknak megfelelően, de személyes megjelenéssel tervezzük megvalósítani.

Pedagógia munkaközösség

Olyan szakmai tárgy esetén, amely nem része az érettséginek vagy szakmai vizsgának, heti 1 alkalommal csak anyagot kapnak a tanulók.

A végzős évfolyam esetében a tanárok közötti feladatmegosztással készítik a diákokat az érettségire.

A gyakorlati órák során utólag elfogadható a kézműves tárgykészítés, rajzok készítése. Javasolt a videóelemzésekkel, filmek elemzésével bemutatni a pedagógiai folyamatokat.

Biológia-természettudományos munkaközösség

Emelt szintű érettségire készülő csoportok esetében azoknak a tanulóknak, akik igénylik, és meg tudják oldani a biztonságos bejutást, kontakt óra szervezésére kerül sor, maximálisan 10 fős csoportokban a gimnázium épületében.

Rendészet munkaközösség

Mivel a munkaközösség csak óraadó oktatókkal dolgozik, az iskola alkalmazkodik a megnövekedett munkaterhek figyelembe vételéhez.

Ebben a munkaközösségben csak tananyagot küldésére kerül sor a Krétán keresztül. A tananyag mennyisége az adott óraszám függvényében történik.

Testnevelés-sport munkaközösség

A sport és rendész ágazaton tanulók, akik eddig jelenléti testnevelés órákon vettek részt, heti egyszer fognak anyagot kapni, hétfőn. A rendész felmérésre való felkészüléshez heti edzéstervet kapnak, amihez edzésnapló is tartozik. Az edzésnaplót napi szinten vezetniük kell az előírt feladatok elvégzéséről. A digitális edzésnaplókat kéthetente kell elküldeniük a szaktanáruknak. Az őszi felmérést megtörtént, a következő januárban lesz. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy ne legyen jelentős visszaesés a tanulók fizikai teljesítményében. 

 1. számú melléklet

Online oktatással szervezett tanórák:

 • Testnevelés (a sport és rendészeti ágazatban tanulók kivételével)
 • Ének-zene és vizuális kultúra (a pedagógia ágazat kivételével)
 • Kommunikáció: 9. F
 • Osztályfőnöki óra: minden évfolyamon (kivéve 9. F)
 • Életvitel és gyakorlat: 12. A, 12. B, 5/13. OKJ osztályok
 • Etika: 11. A, 11. B, 12. D, 12. E, 12. F
 • Művészetek: 11. A, 11. B, 12. A, 12. B
 • Fizika: 9. A, 10. A, 11. A, 11. B, 12. B
 • Fizika fakultáció: 11. és 12. évfolyam
 • Sérülésspecifikus kommunikáció: 12. D
 • Edzésprogram gyakorlat: 10. E
 • Biológia: 12. D, 11. F, 12. F
 • Foglalkoztatás I. órák: 5/13. OKJ évfolyamok
 • Foglalkoztatás II. órák: 5/13. OKJ
 • Nyelvi órák: 5/13. OKJ osztályok, 1/13.
 • Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 5/13. OKJ
 • Pedagógia: 5/13. pedagógia (4 óra)
 • Szabadidő szervezés: 5/13.
 • IT hálózatbiztonság elmélet: 5/13. informatika
 • Speciális informatika: 11. F
 • Elméleti órák: 5/13. informatika
 • Pénzügyi és vállalkozási ismeretek: 5/13. OKJ osztályok
 • Földrajz 10. A, B
 • évfolyam kötelező komplex természettudományos tantárgy

 

 1. számú melléklet

HAZAADÁSI IGAZOLÁS

SZÜLŐI/GONDVISELŐI NYILATKOZAT